DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ZGODA MAŁŻONKA NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZWYKŁY ZARZĄD

Zgoda małżonka na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd

W ustroju wspólności ustawowej każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza jednak wyjątki od tej zasady, ponieważ zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, a także gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Zgoda ta powinna być wyrażona w formie wymaganej do dokonania czynności prawnej. Ważność umowy, która została zawarta przez jednego z małżonków samodzielnie i bez uprzedniej zgody drugiego, zależy od potwierdzenia przez małżonka niebiorącego udziału w zawarciu umowy. Potwierdzenie ma moc wsteczną, umowa jest ważna i obowiązuje od chwili jej zawarcia. Druga strona może wyznaczyć małżonkowi, którego zgoda jest wymagana, odpowiedni termin do potwierdzenia umowy. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu staje się wolna.

Skip to content