DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

zbycie lub obciążenie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych, właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa, natomiast uprawniony może korzystać z lokalu i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku. Prawo to jest zbywalne (np. w drodze notarialnej umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny), przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbyć można również ułamkową część tego prawa, jednak w przypadku sprzedaży pozostałym współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu. Dla prawa można prowadzić księgę wieczystą, ale nie jest to obowiązkowe, stąd w wielu przypadkach zakłada się ją dopiero przy zawarciu umowy sprzedaży na kredyt zabezpieczony hipoteką (hipoteka musi być wpisana w księdze wieczystej). Prawo to wykazuje wiele odmienności w stosunku do własności lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość, w szczególności nie można go obciążyć służebnością osobistą mieszkania i nie może być przedmiotem umowy dożywocia.

Skip to content