DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

USTANOWIENIE HIPOTEKI ŁĄCZNEJ

ustanowienie hipoteki łącznej

Wierzytelność można zabezpieczyć przez ustanowienie hipoteki na więcej niż 1 nieruchomości lub prawie, przy czym przedmioty hipoteki łącznej nie muszą być jednorodne (można obciążyć np. nieruchomość i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Wzmacnia to pozycję wierzyciela hipotecznego, ponieważ może on według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdego przedmiotu z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może też według swego uznania dokonać podziału hipoteki łącznej pomiędzy jej poszczególne przedmioty, co powoduje przekształcenie jej w kilka niezależnych od siebie hipotek i wymaga złożenia jednostronnego oświadczenia w formie notarialnej oraz dokonania wpisu w księgach wieczystych nieruchomości obciążonych. Hipoteka łączna powstaje też z mocy prawa (nawet wbrew woli dłużnika hipotecznego), w przypadku podziału nieruchomości obciążonej lub wyodrębnienia z niej samodzielnych lokali. Czynności te nie wymagają zgody wierzyciela hipotecznego.