DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA ODKUPU

umowne zastrzeżenie prawa odkupu

umowie sprzedaży można zastrzec, że sprzedający ma prawo odkupić od kupującego zbywaną nieruchomość w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Prawo odkupu jest niezbywalne. Jego wykonanie polega na złożeniu kupującemu przez sprzedawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na zbywcę własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za zwrotem nakładów. Zwrot nakładów, które nie stanowiły nakładów koniecznych, należy się kupującemu tylko w granicach istniejącego zwiększenia wartości rzeczy. Przed upływem terminu wykonania prawa odkupu kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia właściciela, ale ma też obowiązek zachowania przedmiotu umowy w stanie niepogorszonym i ponosi z tego tytułu odpowiedzialność odszkodowawczą. Skutkiem ujawnienia prawa odkupu w księdze wieczystej jest możliwość wykonania go w stosunku do osoby trzeciej, która nabyła nieruchomość od zobowiązanego.

Skip to content