DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO PRZENIESIENIA HIPOTEKI

umowa zobowiązująca do przeniesienia hipoteki

Nieruchomość można obciążyć kilkoma hipotekami. W razie wygaśnięcia jednej z nich dalsze hipoteki nie przesuwają się z mocy prawa na jej miejsce i nie uzyskują wyższego pierwszeństwa. W ten sposób pojawia się opróżnione miejsce hipoteczne, zaś właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania nim. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość, a także zawrzeć umowę zobowiązującą do takiego przeniesienia. Umowa zobowiązująca jest najczęściej zawierana w sytuacji, kiedy właściciel nieruchomości i wierzyciel hipoteczny przewidują powstanie opróżnionego miejsca hipotecznego w przyszłości. Dopuszczalne jest zastrzeżenie w umowie warunku lub terminu. Roszczenie o przeniesienie hipoteki na miejsce opróżnione może być ujawnione w księdze wieczystej. W takim przypadku hipoteka uzyskuje przyrzeczone miejsce, z chwilą gdy stało się wolne.

Skip to content