DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

umowa zbycia przedsiębiorstwa

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jego elementy ulegają ciągłym zmianom, jednak przedsiębiorstwo może być przedmiotem umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany), zawieranej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i obejmującej co do zasady wszystko, co wchodzi w jego skład. Należy w niej poprawnie zidentyfikować przedsiębiorstwo, ale nie trzeba wymieniać jego wszystkich elementów (wystarczy dołączyć odpowiednie wykazy). Brak składnika w wykazie nie przesądza o jego przejściu na nabywcę. Zadecyduje o tym treść ksiąg rachunkowych, o ile strony nie wyłączyły go w umowie lub nie wynika to z bezwzględnie obowiązujących przepisów. Jeżeli jednak w skład przedsiębiorstwa wchodzi nieruchomość lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, umowę trzeba sporządzić w formie aktu notarialnego, wymienić w niej te przedmioty, a także złożyć wniosek wieczystoksięgowy.

Skip to content