DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ZBYCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

umowa zbycia gospodarstwa rolnego

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Grunt rolny jest niezbędnym składnikiem każdego gospodarstwa rolnego, stąd umowa zbycia gospodarstwa (np. sprzedaż, darowizna) wymaga zawsze zachowania formy aktu notarialnego. Treścią czynności prawnej można objąć wszystkie lub tylko niektóre składniki gospodarstwa. Nabywca gospodarstwa rolnego jest odpowiedzialny solidarnie ze zbywcą za jego zobowiązania związane z prowadzeniem gospodarstwa, chyba że w chwili nabycia nie wiedział o nich, mimo zachowania należytej staranności. Odpowiedzialność nabywcy ogranicza się do wartości nabytego gospodarstwa według stanu w chwili nabycia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela. Odpowiedzialności tej nie można bez zgody wierzyciela wyłączyć ani ograniczyć.

Skip to content