DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA UGODY

umowa ugody

Poza niektórymi stosunkami prawnymi, w których jej zawarcie jest niedopuszczalne, ugoda może dotyczyć m.in. prawa zobowiązań, spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, pracy i administracyjnego, roszczeń warunkowych i przyszłych. Strony umowy czynią sobie wzajemnie ustępstwa w celu uchylenia niepewności co do przysługujących im roszczeń, zapewnienia ich wykonania albo uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać. Umowa ugody nie ma charakteru samodzielnego, ale zawsze odnosi się do innego stosunku prawnego, który wygasa całkowicie lub częściowo na skutek wykonania ugody. Przymusowej realizacji ugody można domagać się na drodze procesu sądowego, jednak lepszym rozwiązaniem jest zawarcie w umowie oświadczenia dłużnika o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po nadaniu sądowej klauzuli wykonalności taki akt notarialny stanowi tytuł wykonawczy i jest podstawą prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika.

Skip to content