DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA SPRZEDAŻY WARUNKOWA

warunkowa umowa sprzedaży

Umowa sprzedaży ma charakter zobowiązująco-rozporządzający i przenosi własność nieruchomości na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zawiera się wtedy 2 umowy notarialne: zobowiązującą do przeniesienia własności i przenoszącą własność. W przypadku pierwokupu ustawowego (przysługującego osobie trzeciej), umowa sprzedaży jest zawierana pod warunkiem, że uprawniony nie skorzysta z prawa pierwokupu. Strony umowy są zobowiązane do późniejszego bezwarunkowego i niezwłocznego przeniesienia własności. Zobowiązany z tytułu prawa pierwokupu powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o treści umowy warunkowej. Prawo pierwokupu wykonywa się przez oświadczenie złożone zobowiązanemu, które staje się skuteczne z chwilą dojścia do niego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Między zbywcą a osobą trzecią dochodzi wtedy do skutku umowa sprzedaży tej samej treści, co zawarta z kupującym, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Skip to content