DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Umowa sprzedaży nieruchomości

Umowa sprzedaży przenosi własność nieruchomości na nabywcę w chwili jej zawarcia (niezależnie od zapłaty ceny, wydania przedmiotu umowy i wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Sprzedaż obejmuje z mocy prawa części składowe nieruchomości, takie jak budynki i inne urządzenia trwale z gruntem związane (z wyjątkiem urządzeń służących do doprowadzania lub odprowadzania płynów, pary, gazu, energii elektrycznej oraz urządzeń podobnych, jeżeli wchodzą w skład przedsiębiorstwa), drzewa i inne rośliny od chwili zasadzenia lub zasiania, prawa związane z własnością nieruchomości (np. służebności) oraz udział w nieruchomości wspólnej związany z własnością lokalu. Przedmiotem umowy może być ułamkowy udział we współwłasności nieruchomości, bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Nie można jednak zbyć określonej części nieruchomości wspólnej, gdyż współwłaścicielowi nie przysługuje do niej wyłączne prawo.

Skip to content