DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Do zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz możliwość wniesienia niewielkiej wartości wkładów na kapitał zakładowy. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna być zawarta w formie aktu notarialnego, przy czym Kodeks spółek handlowych określa jej obowiązkowe elementy: firma i siedziba spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego ze wskazaniem, czy wspólnik może mieć więcej niż 1 udział, liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników oraz czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony. Poza zawarciem umowy, do powstania spółki z o.o. wymaga się wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, powołania zarządu, ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej (tylko w sytuacji, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki) oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Skip to content