DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

umowa spółki komandytowej

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, prawne i inne podmioty mające zdolność prawną. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i występują w niej zawsze 2 rodzaje wspólników, różniące się mi.in. zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada za całość długu ze swego majątku osobistego i bez ograniczeń, solidarnie ze spółką i innymi wspólnikami. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z jego majątku, jeżeli egzekucja z majątku spółki okaże się bezskuteczna. Odpowiedzialność z majątku osobistego komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej, czyli określonej w umowie spółki wartości pieniężnej. Jest on jednak wolny od odpowiedzialności w granicach wartości wkładu wniesionego do spółki, który może być niższy, wyższy lub równy sumie komandytowej. W pierwszym przypadku odpowiedzialność osobista komandytariusza obniża się, w drugim i trzecim ustaje, co zbliża jego status do pozycji wspólnika spółki z o.o.

Skip to content