DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ROZWIĄZUJĄCA WARUNKOWĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY

umowa rozwiązująca warunkową umowę sprzedaży

W okresie między zawarciem umowy sprzedaży warunkowejumowy rozporządzającej właścicielem nieruchomości jest nadal zbywca, o ile osoba trzecia nie skorzysta z prawa pierwokupu w przysługującym jej terminie. Roszczenie kupującego o przeniesienie własności może zostać ujawnione w księdze wieczystej. Jeżeli w terminie roku od dnia jego wpisu nie złożono wniosku o wpis własności na rzecz nabywcy, roszczenie podlega wykreśleniu na jednostronne żądanie sprzedającego. Umowę warunkową sprzedaży strony mogą rozwiązać mimo zastrzeżenia prawa pierwokupu, zanim oświadczenie o wykonaniu tego prawa zostanie złożone i dojdzie do zobowiązanego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią. Prawo pierwokupu traci wówczas swoją podstawę i nie może być skutecznie wykonane. Umowę warunkową można też rozwiązać po upływie terminu do wykonania prawa pierwokupu lub złożeniu przez uprawnionego oświadczenia, że z niego nie skorzysta. Nieruchomość wraca wtedy do poprzedniego stanu prawnego.