DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA ROZWIĄZUJĄCA PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY

Umowa rozwiązująca przedwstępną umowę sprzedaży

Jeżeli dłużnik nie przystąpi do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie określonym w umowie przedwstępnej, wierzyciel może skorzystać z przysługujących mu roszczeń. Bezskuteczny upływ tego terminu nie powoduje automatycznie wygaśnięcia umowy przedwstępnej. Przeciwnie, roszczenia o zapłatę odszkodowania lub zawarcie umowy finalnej (a także wynikające z zastrzeżenia zadatku i kary umownej) stają się wtedy wymagalne i rozpoczyna się bieg jednorocznego terminu przedawnienia do ich realizacji. Jeżeli jednak wolą stron jest eliminacja łączącego je stosunku prawnego, zachodzi konieczność zawarcia dodatkowej umowy rozwiązującej umowę przedwstępną. Należy w niej zamieścić oświadczenia stron, że umowa wyczerpuje wszelkie wzajemne roszczenia przysługujące z tytułu niezawarcia umowy przyrzeczonej i strony zobowiązują się wzajemnie nie dochodzić ich w przyszłości, a także wniosek o wykreślenie roszczenia o zawarcie umowy finalnej z księgi wieczystej (o ile zostało tam ujawnione).

Skip to content