DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Umowa przedwstępna sprzedaży

Celem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości, zatem powinna określać jej istotne postanowienia. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, druga strona może żądać naprawienia szkody, którą poniosła przez to, że liczyła na zawarcie umowy (ujemny interes umowny). W umowie przedwstępnej można rozszerzyć zakres odszkodowania, a także zastrzec zadatek lub karę umowną. Silniejszy zakres ochrony zapewnia umowa przedwstępna w formie aktu notarialnego, ponieważ można wtedy dochodzić również zawarcia umowy przyrzeczonej. Wybór roszczenia należy do uprawnionego. W drugim przypadku prawomocne orzeczenie sądu, stwierdzające obowiązek drugiej strony złożenia oznaczonego oświadczenia woli o zawarciu umowy przyrzeczonej, skutkuje zawarciem tej umowy i zastępuje ją. Roszczenia z umowy przedwstępnej (również wynikające z zadatku i kary umownej) mają roczny termin przedawnienia.

Skip to content