DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

umowa o zniesienie współwłasności

Współwłasność nieruchomości można znieść w drodze umowy notarialnej zawartej przez wszystkich współwłaścicieli, a w braku porozumienia każdy z nich może wystąpić na drogę sądową. Kodeks cywilny nie reguluje zniesienia umownego, dlatego strony mogą tego dokonać według uznania, ale w granicach obowiązującego prawa. W umowie zamieszcza się ich zgodne oświadczenia woli wyrażające zamiar zniesienia współwłasności oraz określające sposób i warunki jego dokonania. Nieruchomość można fizycznie podzielić przez wydzielenie działek gruntu lub wyodrębnienie lokali i przyznanie ich poszczególnym stronom umowy, a także przenieść jej własność w całości na 1 z nich ze spłatami na rzecz pozostałych (lub bez spłat). Innym sposobem likwidacji stosunku prawnego jest sprzedaż nieruchomości z podziałem ceny między współwłaścicieli (podział cywilny). Strony mogą też połączyć te metody i zbyć część nieruchomości, a pozostałą przyznać niektórym współwłaścicielom (powstanie wtedy nowy stosunek współwłasności).