DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O ZMIANIE PIERWSZEŃSTWA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

umowa o zmianie pierwszeństwa ograniczonych praw rzeczowych

Nieruchomość można obciążyć wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi. Rozwiązaniu ich kolizji służy zasada pierwszeństwa: prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla powstałego wcześniej. Prawo ujawnione w księdze wieczystej ma jednak pierwszeństwo przed nieujawnionym, bez względu na czas powstania. O pierwszeństwie praw wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila złożenia wniosku o wpis (jeżeli wnioski złożono równocześnie prawa mają równe pierwszeństwo). Pierwszeństwo można zmienić umową między tym, czyje prawo ma ustąpić pierwszeństwa, a tym, czyje prawo ma uzyskać pierwszeństwo ustępującego prawa. Nie uczestniczy w niej właściciel nieruchomości obciążonej. Jeżeli chociaż 1 z tych praw jest ujawnione w księdze wieczystej, konieczny jest wpis. Zmiana nie narusza praw mających pierwszeństwo niższe niż prawo ustępujące, a wyższe niż prawo, które uzyskuje pierwszeństwo ustępującego prawa. Zmiana staje się bezskuteczna z chwilą wygaśnięcia prawa ustępującego.

Skip to content