DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

umowa o przeniesienie własności nieruchomości

Jeżeli uprawniony zawiadomił sprzedającego o nieskorzystaniu z prawa pierwokupu lub upłynął termin do wykonania tego prawa, strony umowy sprzedaży warunkowej powinny niezwłocznie zawrzeć notarialną umowę rozporządzającą. Jest ona podstawą wpisu własności w księdze wieczystej. Roszczenie o realizację tego obowiązku ma charakter majątkowy i jest zbywalne. Jeżeli strona umowy warunkowej uchyla się od złożenia oświadczenia, druga może wystąpić na drogę sądową. Z chwilą uprawomocnienia się wyroku uwzględniającego powództwo i zobowiązującego kontrahenta do złożenia oświadczenia woli, uchodzi ono za złożone i wywołuje wszelkie skutki prawne. Przeniesienie własności może nastąpić również na podstawie ugody sądowej, zawierającej istotne postanowienia umowy rozporządzającej i wymieniającej przyczynę przeniesienia. Jeżeli ugoda zawiera zastrzeżenie terminu konieczne jest dodatkowe porozumienie stron w formie aktu notarialnego, obejmujące ich bezwarunkową zgodę na niezwłoczne przejście własności.

Skip to content