DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

umowa o podział majątku wspólnego

Od chwili ustania wspólności ustawowej majątek, który był nią objęty, może zostać podzielony na mocy umowy między małżonkami. Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w każdym czasie, objąć cały majątek lub jego część, można ją uzupełnić w drodze kolejnej umowy. Udziały małżonków w majątku są równe, chyba że doszło do ich ustalenia z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przedmiotem podziału są jedynie aktywa, nie zaś długi. Małżonkowie mogą ustalić, kto i za jaki dług odpowiada, jednak ich porozumienie nie będzie skuteczne wobec wierzycieli. W umowie o podział warto zamieścić postanowienia dotyczące rozliczenia wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny. Jeżeli jeden z małżonków nie otrzyma przedmiotów należących do majątku wspólnego lub ich wartość będzie niższa od jego udziału, przysługuje mu spłata lub dopłata. Dochodzenie tej należności zależy od woli strony.