DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

umowa o podział majątku wspólnego

Od chwili ustania wspólności ustawowej majątek, który był nią objęty, może zostać podzielony na mocy umowy między małżonkami. Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w każdym czasie, objąć cały majątek lub jego część, można ją uzupełnić w drodze kolejnej umowy. Udziały małżonków w majątku są równe, chyba że doszło do ich ustalenia z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przedmiotem podziału są jedynie aktywa, nie zaś długi. Małżonkowie mogą ustalić, kto i za jaki dług odpowiada, jednak ich porozumienie nie będzie skuteczne wobec wierzycieli. W umowie o podział warto zamieścić postanowienia dotyczące rozliczenia wydatków i nakładów poczynionych z majątku wspólnego na majątki osobiste oraz z majątków osobistych na majątek wspólny. Jeżeli jeden z małżonków nie otrzyma przedmiotów należących do majątku wspólnego lub ich wartość będzie niższa od jego udziału, przysługuje mu spłata lub dopłata. Dochodzenie tej należności zależy od woli strony.

Skip to content