DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

umowa o dział spadku

Wspólność majątku spadkowego ustaje w chwili zawarcia przez wszystkich spadkobierców umowy o dział spadku, której przedmiotem są wyłącznie aktywa. Spadkobiercy muszą wcześniej uzyskać potwierdzenie swoich praw w postaci zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Celem umowy jest zakończenie łączących ich więzów prawnych, toteż warto w niej uregulować wszelkie kwestie dotyczące spadku, np. w zakresie spłat i dopłat, zaliczenia darowiznzapisów windykacyjnych, roszczeń z tytułu posiadania poszczególnych składników majątku spadkowego, pobranych pożytków i poczynionych nakładów. Wolno ją zawrzeć w każdym czasie. Dział można też ograniczyć do części spadku i w przyszłości zawrzeć umowę uzupełniającą. Co dzieje się z pasywami (długami spadkowymi)? Od chwili działu spadku z mocy prawa ustaje odpowiedzialność solidarna i spadkobiercy ponoszą odpowiedzialność za długi spadkowe w stosunku do wielkości udziałów.

Skip to content