DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O ALIMENTY

umowa o alimenty

Alimenty kojarzą się ze sprawą sądową. Niesłusznie. Można zawrzeć notarialną umowę o alimenty , w której osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym zobowiązuje się do łożenia na rzecz osoby uprawnionej określonej kwoty pieniężnej, w oznaczonych terminach. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Umowy takie najczęściej dotyczą dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z ich majątku wystarczają na pokrycie kosztów ich utrzymania i wychowania. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku. W umowie warto zamieścić oświadczenie zobowiązanego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego. Po nadaniu przez sąd klauzuli wykonalności akt notarialny stanowi tytuł wykonawczy i jest podstawą prowadzenia czynności egzekucyjnych przez komornika.

Skip to content