DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA NABYCIA PRZYLEGŁEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

umowa nabycia przyległej nieruchomości gruntowej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej

Grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej powinien spełniać wymogi przewidziane dla działki budowlanej, umożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z posadowionych na nim budynków i urządzeń z nimi związanych. Postulat ten nie zawsze jest spełniony, gdyż w zwartej zabudowie miejskiej niekiedy wydzielano i zbywano grunt po obrysie budynku. W ustawie o własności lokali przewidziano jednak nabycie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie tych wymogów. Właściciele lokali tworzący dużą wspólnotę mieszkaniową (co najmniej 4 lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) powinni podjąć większością głosów uchwałę wyrażającą zgodę na nabycie i udzielającą zarządowi lub zarządcy pełnomocnictwa do wykonania zmierzających do tego czynności, z zachowaniem formy aktu notarialnego. Na podstawie tej uchwały pełnomocnik zawrze później umowę przenoszącą własność gruntu na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, a nie poszczególnych właścicieli lokali.

Skip to content