DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA DAROWIZNY

umowa darowizny

Umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego i przenosi własność na obdarowanego. Nieodpłatny charakter świadczenia darczyńcy nie wyłącza możliwości włożenia na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, bez uczynienia kogoś wierzycielem (polecenie). Zmniejsza to wartość darowizny, tak jak polecenie testamentowe w stosunku do spadku. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba że ma ono wyłącznie na celu korzyść obdarowanego. Po śmierci darczyńcy wypełnienia polecenia mogą żądać jego spadkobiercy, a jeżeli polecenie ma na względzie interes społeczny – także właściwy organ państwowy. Z drugiej strony (również w przypadku darowizny nieobciążonej poleceniem), jeżeli rzecz darowana ma wady, darczyńca obowiązany jest do naprawienia szkody, którą wyrządził obdarowanemu przez to, że wiedząc o wadach nie zawiadomił go o nich w czasie właściwym, chyba że obdarowany mógł z łatwością wadę zauważyć.

Skip to content