DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA CESJI WIERZYTELNOŚCI I PRZEJĘCIA OBOWIĄZKÓW Z UMOWY DEWELOPERSKIEJ

umowa cesji wierzytelności i przejęcia obowiązków z umowy deweloperskiej

umowie deweloperskiej deweloper i nabywca są nawzajem wierzycielami i dłużnikami, prawa jednego z nich odpowiadają obowiązkom drugiego. Wynikające z tej umowy prawa i obowiązki nabywcy (cedenta) mogą być przeniesione zbiorczo na inną osobę (cesjonariusza). W tym celu należy zawrzeć umowę cesji wierzytelności i przejęcia obowiązków przez cesjonariusza, który wstąpi w stosunek prawny w miejsce nabywcy i po zawarciu z deweloperem późniejszej umowy przeniesienia własności stanie się właścicielem lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego. Umowa może mieć charakter odpłatny lub nieodpłatny. Z uwagi na to, że przejęcie długu wymaga zgody wierzyciela, deweloper powinien taką zgodę wyrazić. Może to zrobić uprzednio, w umowie deweloperskiej lub późniejszym oświadczeniu, a także w umowie zawieranej między cedentem i cesjonariuszem. Cedent zostanie zwolniony z długu wobec dewelopera. Zgoda wierzyciela jest bezskuteczna, jeżeli nie wiedział on, że osoba przejmująca dług jest niewypłacalna.

Skip to content