DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

statut spółki komandytowo akcyjnej

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej 1 jest akcjonariuszem. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie, nie odpowiada za zobowiązania spółki i może ją reprezentować jedynie jako pełnomocnik lub prokurent, ponosi jednak ryzyko związane ze składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki. Założycielami spółki są osoby podpisujące sporządzony w formie aktu notarialnego statut, przy czym powinni to zrobić co najmniej wszyscy komplementariusze. Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu mają akcjonariusze i komplementariusze (także w przypadku, gdy nie są akcjonariuszami). Każda akcja objęta lub nabyta przez osobę niebędącą komplementariuszem daje prawo do 1 głosu, chyba że statut stanowi inaczej. Nie można całkowicie pozbawić akcjonariusza prawa głosu.

Skip to content