DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSKIEJ UMOWY MAJĄTKOWEJ

Rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej

Małżeńska umowa majątkowa może być rozwiązana w każdym czasie, co wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jednostronne odstąpienie przez jednego z małżonków nie jest możliwe. W razie rozwiązania umowy majątkowej w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej i wskazały inny ustrój. Wybór ustroju majątkowego może nastąpić wcześniej, np. w treści rozwiązywanej obecnie intercyzy mogło znaleźć się postanowienie o wprowadzeniu innego ustroju niż wspólność ustawowa. Warto jednak pamiętać, że w praktyce najlepiej sprawdzają się rozwiązania najprostsze. Skutki umowy rozwiązującej nie mają mocy wstecznej. Jeżeli wolą małżonków jest wprowadzenie do majątku wspólnego składników nabytych w czasie trwania nieobowiązującego już ustroju rozdzielności majątkowej, konieczne będzie zawarcie umowy rozszerzającej wspólność ustawową lub dokonanie umownego przesunięcia majątkowego.

Skip to content