DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

przekształcenie przedsiębiorcy w spółkę kapitałową

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną i wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić jej formę w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o. lub akcyjną, w której wszystkie udziały (akcje) należą do 1 wspólnika (akcjonariusza). Spółka przekształcona powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero wtedy można dołączyć kolejnych wspólników (akcjonariuszy) lub przekształcić ją w inną spółkę (np. komandytową lub komandytowo-akcyjną) na zasadach ogólnych. Dzięki transformacji eliminuje się osobistą odpowiedzialność przedsiębiorcy za zobowiązania powstałe po przekształceniu (za wcześniejsze odpowiada on solidarnie ze spółką), z zachowaniem przyznanych wcześniej zezwoleń, koncesji i ulg. Przekształcenie jest procesem i wymaga m.in. sporządzenia notarialnego planu przekształcenia przedsiębiorcy, zbadania go przez biegłego rewidenta w zakresie poprawności i rzetelności, a następnie złożenia notarialnego oświadczenie o przekształceniu.

Skip to content