DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

protokół zgromadzenia wspólników spółki z o.o

Każde zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zaprotokołowane przez notariusza, jednak niekiedy jego udział jest obowiązkowy. Kodeks spółek handlowych wprowadza taki wymóg m.in. w przypadku podjęcia uchwał o zmianie umowy spółki, rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę. Protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia wspólników i notariusz, zarząd spółki wnosi jego wypis do księgi protokołów. Dodatkowo od 09.04.2018r. działa Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, w którym notariusz umieszcza elektroniczny wypis aktu podlegającego zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Generowane jest wtedy zawiadomienie, które zawiera numer, datę i godzinę rejestracji. Notariusz przekazuje jego egzemplarz spółce. Do zarządu spółki należy złożenie odpowiedniego wniosku do rejestru przedsiębiorców KRS, przy czym wskazuje się w nim numer repertorium N, wskazany w zawiadomieniu o rejestracji.

Skip to content