DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

Inaczej niż w przypadku zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wszelkie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wyjątków. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników walnego zgromadzenia oraz listę akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Treść uchwał należy zamieścić w protokole notarialnym w całości, nie jest dopuszczalne ograniczenie się do wzmianek o ich podjęciu.

Skip to content