DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ STWIERDZENIA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

protokół stwierdzenia przebiegu czynności

Poza protokołami walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, a także protokołami dziedziczenia i protokołami związanymi z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, notariusz spisuje w formie aktu notarialnego również inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. Katalog jest otwarty, ale ograniczony do umiejscowionych w czasie i przestrzeni faktów mających znaczenie prawne. Jako przykłady można wskazać protokoły otwarcia ofert, przebiegu losowania, protokół otwarcia strony internetowej, otwarcia skrzynki odbiorczej poczty elektronicznej, okazania wiadomości SMS. Opisane czynności notarialne dokonywane są często dla celów dowodowych.