DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ OTWARCIA I OGŁOSZENIA TESTAMENTU

protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu

Otwarcie i ogłoszenie testamentu jest samoistną czynnością notarialną, ale może też poprzedzać sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (APD). Ma na celu urzędowe ujawnienie istnienia testamentu, jego stanu i treści, zabezpieczenie go przed usunięciem, przerobieniem lub zniszczeniem, a także poinformowanie zainteresowanych osób o powołaniu do spadku, zapisachpoleceniach. Notariusz otwiera i ogłasza testament, sporządzając odrębny protokół, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy w postaci odpisu skróconego aktu zgonu, prawomocnego postanowienia sądu o uznaniu za zmarłego lub o stwierdzeniu zgonu. Dokonanie tej czynności jest konieczne, jednak nie przesądza o ważności testamentu i o nabyciu praw przez osoby w nim wymienione. Otwarciu i ogłoszeniu podlegają wszystkie testamenty osoby zmarłej, również odwołane, nieważne i wykazujące braki. Każda osoba, u której znajduje się testament, jest obowiązana złożyć go w sądzie spadku lub u notariusza, gdy dowie się o śmierci spadkodawcy.

Skip to content