DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY

protokół do wniosku wieczystoksięgowego

Notariusz jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta. Na żądanie strony czynności notarialnej, wniosek zawiera żądanie dokonania w księdze wieczystej także innego wpisu związanego z czynnością. Do wniosku dołącza się dokumenty stanowiące podstawę wpisu, jeżeli nie są sporządzone w postaci elektronicznej notariusz przesyła je sądowi właściwemu do prowadzenia księgi wieczystej w terminie 3 dni od dnia złożenia wniosku o wpis. O kolejności wniosku o wpis rozstrzyga chwila jego wpływu do właściwego sądu, czyli godzina, minuta i sekunda umieszczenia wniosku w systemie. Obowiązek poprawienia lub uzupełnienia wniosku spoczywa na stronie czynności notarialnej.