DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

oświadczenie o ustanowieniu fundacji

Osoba fizyczna lub osoba prawna może ustanowić fundację dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Na realizację tych celów fundator przeznacza określone składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych oraz oddanych fundacji na własność rzeczy ruchomych i nieruchomości. Fundację można ustanowić w testamencie lub za życia fundatora, składając oświadczenie woli w formie aktu notarialnego. Konieczne jest również ustalenie statutu, przy czym fundator może odstąpić od zrobienia tego osobiście i upoważnić inną osobę fizyczną lub prawną. Kolejnym etapem w tworzeniu fundacji jest dokonanie obowiązkowego wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania fundacja uzyskuje osobowość prawną.

Skip to content