DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O POŁĄCZENIU LOKALI I ZMIANIE UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

oświadczenie o połączeniu lokali i zmianie udziałów w nieruchomości wspólnej

Połączenie 2 lokali stanowiących odrębne nieruchomości i będących własnością tego samego podmiotu w 1 nieruchomość lokalową wymaga z reguły przebudowy i zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (np. ścian konstrukcyjnych budynku). Skutkuje to zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej i ze względu na zmniejszenie liczby lokali może doprowadzić do przekształcenia dużej wspólnoty mieszkaniowej (co najmniej 4 lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) w małą, której zarząd regulują odpowiednio stosowane przepisy o współwłasności. Warunkiem połączenia jest uzyskanie przez nowo powstały lokal samodzielności, potwierdzonej zaświadczeniem starosty. W małej wspólnocie konieczna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli, a w dużej – podjęta większością głosów zgoda właścicieli lokali wyrażona w uchwale. W razie odmowy zainteresowany właściciel może żądać rozstrzygnięcia przez sąd. Dla nowego lokalu zostanie utworzona księga wieczysta, z jednoczesnym zamknięciem ksiąg dotychczasowych.