DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O NABYCIU WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Oświadczenie o nabyciu własności nieruchomości

Jeżeli 1 ze stron umowy sprzedaży warunkowej uchyla się od zawarcia umowy przeniesienia własności nieruchomości, druga strona może wytoczyć powództwo o zobowiązanie jej do złożenia oznaczonego oświadczenia woli. Prawomocne orzeczenie sądu stwierdzające obowiązek danej osoby zastępuje jej oświadczenie. Regułą jest jednak, że do zawarcia umowy niezbędne jest jeszcze złożenie przez powoda jego własnego oświadczenia określonej treści w wymaganej przez prawo formie. Podstawą wpisu własności w księdze wieczystej będzie prawomocny wyrok wraz z oświadczeniem powoda w formie aktu notarialnego. Inaczej jest w przypadku dochodzenia roszczeń z umowy przedwstępnej czyniącej zadość wymaganiom, w szczególności co do formy, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej. Wyrok uwzględniający powództwo stwierdza wtedy zawarcie umowy przyrzeczonej i zastępuje ją. Podobnie dzieje się w przypadku uwzględnienia przez sąd powództwa o stwierdzenie obowiązku zawarcia umowy całkowicie zgodnie z żądaniem pozwu.