DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
W TRYBIE ART. 777 KPC

Oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji

Podobnie jak prawomocne orzeczenie sądu, tytułem egzekucyjnym jest też akt notarialny spełniający warunki z art. 777 § 1 pkt 4, 5 lub 6 Kodeksu postępowania cywilnego. Akt ten zawiera oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku i ilościowo określonych albo wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, której rzecz, wierzytelność lub prawo obciążone jest hipoteką lub zastawem, może poddać się egzekucji z obciążonego przedmiotu w celu zaspokojenia wierzytelności pieniężnej przysługującej zabezpieczonemu wierzycielowi. Oświadczenie o poddaniu się egzekucji może być złożone w umowie (np. co do zapłaty ceny sprzedaży), a także w odrębnym akcie notarialnym (np. w przypadku zabezpieczenia kredytu). Wniosek o nadanie aktowi klauzuli wykonalności składa się w sądzie rejonowym, który rozpoznaje go niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni od dnia złożenia.

Skip to content