DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO (SUBSTYTUCJA)

dalsze pełnomocnictwo substytucja

Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym lub różnym zakresem umocowania, a także upoważnić ich do samodzielnego lub łącznego działania. Z uwagi na rolę zaufania mocodawcy do reprezentanta zasadą jest, że pełnomocnik nie może ustanowić dla reprezentowanego innych pełnomocników. W treści pełnomocnictwa można zastrzec inaczej i wyraźnie upoważnić pełnomocnika do ustanowienia dalszych pełnomocników (substytutów). Umocowanie substytuta nie może być szersze niż głównego pełnomocnika, jego zakres będzie taki sam lub mniejszy. Substytut działa w imieniu mocodawcy i na jego rzecz, czynność prawna dokonana przez niego w granicach umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. Mocodawcy wolno osobiście odwołać substytuta, pośrednictwo głównego pełnomocnika jest zbędne. Uprawnienie do udzielenia substytucji może wynikać też z ustawy (np. w przypadku pełnomocnictwa procesowego) lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa (np. z umowy zlecenia).

Skip to content