DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

AKT ZAŁOŻYCIELSKI JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Akt założycielski jednoosobowej spółki z o.o

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona od razu przez 1 osobę, z wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Oświadczenie woli (akt założycielski) zastępuje umowę spółki. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym należą wtedy od początku do 1 wspólnika. W przypadku spółki zawiązanej przez 2 lub więcej osób, może dojść do zgromadzenia wszystkich udziałów przez 1 wspólnika (również jednoosobową spółkę z o.o.), np. na skutek zbycia przez pozostałych wspólników, dziedziczenia lub umorzenia udziałów. Spółka jednoosobowa jest odrębnym podmiotem prawa i wspólnik nie odpowiada za jej zobowiązania (poza przypadkami określonymi w ustawie). Jedyny wspólnik wykonuje uprawnienia zgromadzenia wspólników, jednak nie zastępuje tego organu. Nie może zapomnieć o podejmowaniu uchwał, jeżeli ustawa lub akt założycielski przewidują taki obowiązek, np. w razie nabycia nieruchomości. Oświadczenia woli składane przez niego spółce wymagają co do zasady formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Skip to content