DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Czynności notarialne

Trudno omówić w sposób wyczerpujący wszystkie czynności notarialne. Jest ich wiele, wciąż pojawiają się nowe, część z nich ma skomplikowany lub hybrydowy charakter. Poniższy katalog jest jedynie zwięzłym wprowadzeniem do 100 najpopularniejszych czynności, pomaga jednak w uzyskaniu orientacji w prawie i dokonaniu wyboru odpowiedniej usługi notarialnej. Wszystkie opisy mają autorski charakter i realizują formułę Not TLTR: 1000 znaków = 1 ekran smartfona. © Dariusz Wojtczak Kancelaria Notarialna. Not Too Long To Read.

Zbycie nieruchomości

Umowa sprzedaży nieruchomości

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Umowa sprzedaży przenosi własność nieruchomości na nabywcę w chwili jej zawarcia (niezależnie od zapłaty ceny, wydania przedmiotu umowy i wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej), chyba że przepis szczególny stanowi inaczej

więcej »
Umowa przedwstępna sprzedaży

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Celem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości, zatem powinna określać jej istotne postanowienia. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla

więcej »
Umowa rozwiązująca przedwstępną umowę sprzedaży

UMOWA ROZWIĄZUJĄCA PRZEDWSTĘPNĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY

Jeżeli dłużnik nie przystąpi do zawarcia przyrzeczonej umowy sprzedaży w terminie określonym w umowie przedwstępnej, wierzyciel może skorzystać z przysługujących mu roszczeń. Bezskuteczny upływ tego terminu nie powoduje automatycznie wygaśnięcia umowy przedwstępnej. Przeciwnie,

więcej »
warunkowa umowa sprzedaży

UMOWA SPRZEDAŻY WARUNKOWA

Umowa sprzedaży ma charakter zobowiązująco-rozporządzający i przenosi własność nieruchomości na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zawiera się wtedy 2 umowy notarialne: zobowiązującą do przeniesienia własności

więcej »
umowa rozwiązująca warunkową umowę sprzedaży

UMOWA ROZWIĄZUJĄCA WARUNKOWĄ UMOWĘ SPRZEDAŻY

W okresie między zawarciem umowy sprzedaży warunkowej i umowy rozporządzającej właścicielem nieruchomości jest nadal zbywca, o ile osoba trzecia nie skorzysta z prawa pierwokupu w przysługującym jej terminie. Roszczenie kupującego o przeniesienie

więcej »
umowa deweloperska

UMOWA DEWELOPERSKA

Umowę deweloperską zawierają realizujący przedsięwzięcie deweloperskie przedsiębiorca (deweloper) i osoba fizyczna, która nabywa prawo do przeniesienia na nią prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zobowiązując się do spełnienia świadczenia

więcej »
umowa zamiany

UMOWA ZAMIANY

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy – w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Obowiązki stron i treść ich świadczeń są identyczne, poza

więcej »
umowa dożywocia

UMOWA DOŻYWOCIA

Zawierając umowę dożywocia nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (udziału we współwłasności, użytkowania wieczystego). W braku odmiennej umowy powinien przyjąć zbywcę jako

więcej »
umowa o zniesienie współwłasności

UMOWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Współwłasność nieruchomości można znieść w drodze umowy notarialnej zawartej przez wszystkich współwłaścicieli, a w braku porozumienia każdy z nich może wystąpić na drogę sądową. Kodeks cywilny nie reguluje zniesienia umownego, dlatego strony

więcej »
umowa darowizny

UMOWA DAROWIZNY

Umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego i przenosi własność na obdarowanego. Nieodpłatny charakter świadczenia darczyńcy nie wyłącza możliwości włożenia na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, bez uczynienia kogoś

więcej »
Umowne zastrzeżenie prawa pierwokupu

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA PIERWOKUPU

Prawo pierwokupu wynika często z ustawy (np. w przypadku sprzedaży lasu), można je również zastrzec w drodze czynności prawnej (np. w umowie sprzedaży). Właściciel nieruchomości może ją wtedy sprzedać osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony

więcej »
umowne zastrzeżenie prawa odkupu

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA ODKUPU

W umowie sprzedaży można zastrzec, że sprzedający ma prawo odkupić od kupującego zbywaną nieruchomość w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Prawo odkupu jest niezbywalne. Jego wykonanie polega na złożeniu kupującemu przez sprzedawcę

więcej »

Ograniczone prawa rzeczowe

ustanowienie służebności drogowej

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ

Od pól uprawnych po wielkomiejską zabudowę – czasami dostęp do drogi publicznej można uzyskać wyłącznie przez cudzą nieruchomość. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze umowy między właścicielami nieruchomości władnącej i obciążonej

więcej »
Ustanowienie służebności przesyłu

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Uprawnionym do służebności przesyłu może być jedynie przedsiębiorca, którego przedmiot działalności jest związany z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych (służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej, gazu, płynów, pary, itp.), które

więcej »
ustanowienie użytkowania

USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA

Użytkowanie obciążające cudzą nieruchomość lub rzecz ruchomą pozwala uprawnionemu na używanie przedmiotu umowy i pobieranie jego pożytków. Użytkowanie jest niezbywalne, jego zakres można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków,

więcej »
ustanowienie hipoteki

USTANOWIENIE HIPOTEKI

Hipoteka jest prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości (udziału w jej współwłasności), bez względu na to, czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej

więcej »
ustanowienie hipoteki łącznej

USTANOWIENIE HIPOTEKI ŁĄCZNEJ

Wierzytelność można zabezpieczyć przez ustanowienie hipoteki na więcej niż 1 nieruchomości lub prawie, przy czym przedmioty hipoteki łącznej nie muszą być jednorodne (można obciążyć np. nieruchomość i spółdzielcze własnościowe prawo

więcej »
Umowa o przeniesienie hipoteki

UMOWA O PRZENIESIENIE HIPOTEKI

Na skutek zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstaje roszczenie, które nie jest przedmiotem samodzielnego obrotu, ponieważ jest ściśle związane z wierzytelnością hipoteczną i przechodzi na jej nabywcę.

więcej »

Prawo lokalowe

ustanowienie odrębnej własności lokalu

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Istnieją 3 sposoby ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali: w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości (ustanawiającego odrębną własność lokali dla siebie) albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność.

więcej »

Zabezpieczenie wierzytelności

Prawo rodzinne

zmiana umownego ustroju majątkowego

ZMIANA UMOWNEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zamkniętą listę umownych ustrojów małżeńskich, można jedynie rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową lub ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem

więcej »
Rozwiązanie małżeńskiej umowy majątkowej

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSKIEJ UMOWY MAJĄTKOWEJ

Małżeńska umowa majątkowa może być rozwiązana w każdym czasie, co wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jednostronne odstąpienie przez jednego z małżonków nie jest możliwe. W razie rozwiązania umowy majątkowej w czasie

więcej »
umowa o podział majątku wspólnego

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Od chwili ustania wspólności ustawowej majątek, który był nią objęty, może zostać podzielony na mocy umowy między małżonkami. Umowa o podział majątku wspólnego może być zawarta w każdym czasie, objąć

więcej »
umowa o alimenty

UMOWA O ALIMENTY

Alimenty kojarzą się ze sprawą sądową. Niesłusznie. Można zawrzeć notarialną umowę o alimenty , w której osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym zobowiązuje się do łożenia na rzecz osoby uprawnionej określonej kwoty pieniężnej,

więcej »

Prawo spadkowe

testament i odwołanie testamentu

TESTAMENT I ODWOŁANIE TESTAMENTU

W testamencie można zadysponować majątkiem na wypadek śmierci w inny sposób niż przewiduje to ustawa. Za życia spadkodawcy testament nie wywołuje żadnych skutków prawnych, nie wiąże go i nie ogranicza w rozporządzaniu mieniem, może być

więcej »
Testament z podstawieniem

TESTAMENT Z PODSTAWIENIEM

W testamencie można powołać spadkobiercę na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. Powołany do dziedziczenia nie chce być spadkobiercą, jeżeli zrzeknie

więcej »
Testament z wydziedziczeniem

TESTAMENT Z WYDZIEDZICZENIEM

Powołanie w testamencie do spadku innych osób niż zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy powoduje, że zachowują oni prawo do dochodzenia od spadkobierców testamentowych zachowku, czyli pieniężnej równowartości części udziału spadkowego przypadającego

więcej »
Testament z zapisem zwykłym

TESTAMENT Z ZAPISEM ZWYKŁYM

Zawarty w testamencie zapis zwykły powoduje, że oznaczona osoba uzyskuje uprawnienie do określonego świadczenia majątkowego, jednak nie staje się przez to spadkobiercą i nie odpowiada za długi spadkowe. Świadczenie to może polegać na przeniesieniu własności

więcej »
Testament z zapisem windykacyjnym

TESTAMENT Z ZAPISEM WINDYKACYJNYM

Inaczej niż testament z zapisem zwykłym, testament z zapisem windykacyjnym sprawia, że jego przedmiot nie wchodzi w skład spadku i przechodzi z mocy prawa na oznaczoną osobę z chwilą śmierci testatora, bez zawierania umowy. Ustanawiając

więcej »
testament z poleceniem

TESTAMENT Z POLECENIEM

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać spadkobiercę, zapisobiercę lub zapisobiercę windykacyjnego do oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem, np. do użycia w określony sposób przedmiotu należącego do spadku, zorganizowania pogrzebu spadkodawcy

więcej »
Testament z wyłączeniem zarządu rodziców

TESTAMENT Z WYŁĄCZENIEM ZARZĄDU RODZICÓW

Osoba małoletnia może być spadkobiercą, jednak do uzyskania pełnoletności zarząd jej majątkiem sprawują rodzice, którym przysługuje władza rodzicielska. Dokonywanie przez nich czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu wymaga zezwolenia

więcej »
testament z powołaniem wykonawcy

TESTAMENT Z POWOŁANIEM WYKONAWCY TESTAMENTU

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę (wykonawców) testamentu, do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem, a także przedmiotem zapisu windykacyjnego (do chwili objęcia go we władanie przez zapisobiercę windykacyjnego).

więcej »
umowa o zrzeczenie się dziedziczenia

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy w drodze umowy w formie aktu notarialnego, ale bez wskazywania innych osób, którym spadek ma przypaść zamiast niego. Jeżeli strony nie umówią się inaczej

więcej »
Oświadczenie o odrzuceniu spadku

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Spadek można odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Będzie to np. dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, o treści jego testamentu, a także –

więcej »
Oświadczenie o przyjęciu spadku wprost

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU WPROST

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale dopóki nie upłynie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, jego nabycie ma tymczasowy charakter. Nie może zbyć spadku ani

więcej »
wykaz inwentarza

WYKAZ INWENTARZA

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wystarczy do skorzystania z ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Konieczne jest sporządzenie wykazu lub spisu inwentarza. Wykaz inwentarza mogą złożyć u notariusza następujące

więcej »
protokół otwarcia i ogłoszenia testamentu

PROTOKÓŁ OTWARCIA I OGŁOSZENIA TESTAMENTU

Otwarcie i ogłoszenie testamentu jest samoistną czynnością notarialną, ale może też poprzedzać sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (APD). Ma na celu urzędowe ujawnienie istnienia testamentu, jego stanu i treści, zabezpieczenie go przed usunięciem,

więcej »
akt poświadczenia dziedziczenia apd

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (APD)

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (APD) potwierdza prawa spadkobierców podobnie jak prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. Na jego podstawie można dokonać wpisu własności w księdze wieczystej, przerejestrować

więcej »
Umowa zbycia spadku

UMOWA ZBYCIA SPADKU

Przed dokonaniem działu spadek i udział w nim stanowią wyodrębnioną masę majątkową i mogą być przedmiotem notarialnej umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany), w której nie wskazuje się poszczególnych składników majątku pozostawionego

więcej »
umowa o dział spadku

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

Wspólność majątku spadkowego ustaje w chwili zawarcia przez wszystkich spadkobierców umowy o dział spadku, której przedmiotem są wyłącznie aktywa. Spadkobiercy muszą wcześniej uzyskać potwierdzenie swoich praw w postaci zarejestrowanego aktu poświadczenia

więcej »

Prawo handlowe i korporacyjne

umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

UMOWA SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Do zalet spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wyłączenie odpowiedzialności wspólników za zobowiązania spółki oraz możliwość wniesienia niewielkiej wartości wkładów na kapitał zakładowy. Umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, powinna być zawarta w formie

więcej »
statut spółki akcyjnej

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Sporządzany w formie aktu notarialnego statut spółki akcyjnej jest podstawą jej funkcjonowania, podpisujące go osoby są założycielami spółki. Jedna osoba może zawiązać spółkę akcyjną, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o.

więcej »
protokół walnego zgromadzenia spółki akcyjnej

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Inaczej niż w przypadku zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wszelkie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wyjątków.

więcej »
umowa spółki komandytowej

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, prawne i inne podmioty mające zdolność prawną. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i występują w niej zawsze 2 rodzaje wspólników, różniące

więcej »
statut spółki komandytowo akcyjnej

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej 1

więcej »
oświadczenie o ustanowieniu fundacji

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

Osoba fizyczna lub osoba prawna może ustanowić fundację dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak ochrona zdrowia,

więcej »

Pełnomocnictwa

pełnomocnictwo ogólne

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Czynności prawnych można dokonywać przez pełnomocnika, poza wyjątkami wynikającym z ustawy lub z właściwości czynności. Do wyjątków należy testament, którego nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie

więcej »
pełnomocnictwo rodzajowe

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają pełnomocnictwa rodzajowego albo pełnomocnictwa szczególnego, tzn. do poszczególnych czynności. W pełnomocnictwie rodzajowym należy określić rodzaj czynności, do jakich zostało udzielone, a także ich przedmiot, np. zawieranie

więcej »
pełnomocnictwo szczególne

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Pełnomocnictwo szczególne (do poszczególnych czynności) pozostawia pełnomocnikowi najmniej swobody. Jest on umocowany do dokonania konkretnej czynności prawnej i często jedynie powiela oświadczenie woli określone w pełnomocnictwie. Nie musi to być jedna czynność,

więcej »
dalsze pełnomocnictwo substytucja

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO (SUBSTYTUCJA)

Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym lub różnym zakresem umocowania, a także upoważnić ich do samodzielnego lub łącznego działania. Z uwagi na rolę zaufania mocodawcy do reprezentanta zasadą jest,

więcej »

Poświadczenia notarialne

notarialne poświadczenie podpisu

POŚWIADCZENIE PODPISU

Notarialne poświadczenie podpisu jest dowodem, że osoba podpisana własnoręcznie podpisała dokument. Sprawia to, że wielu klientów korzysta z pomocy notariusza w celu uniknięcia kwestionowania autentyczności ich oświadczeń, dotyczących różnych

więcej »
notarialne poświadczenie zgodności odpisu dokumentu

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU DOKUMENTU

Niekiedy strona przedkładająca posiadany dokument innej osobie lub instytucji pragnie zachować jego oryginał. Pomocna będzie wtedy wizyta u notariusza, który może sporządzić nieograniczoną liczbę odpisów dokumentu. Warto

więcej »
notarialne poświadczenie daty okazania dokumentu

POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

Poświadczenie daty okazania jest dowodem, że dokument istniał w dniu dokonania tej czynności notarialnej. Na żądanie strony notariusz wskazuje w klauzuli poświadczeniowej również godzinę i minutę okazania. Chroni to klienta przed zarzutami, że dokument

więcej »
notarialne poświadczenie pozostawania przy życiu

POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA PRZY ŻYCIU

Do poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu konieczne jest osobiste stawiennictwo danej osoby i ustalenie jej tożsamości. Wspomniane okoliczności notariusz stwierdza osobiście (naocznie), a następnie poświadcza pisemnie

więcej »

Pozostałe czynności notarialne

Umowa o podział nieruchomości quoad usum

UMOWA O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI QUOAD USUM

Sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności określa Kodeks cywilny, jednak współwłaściciele mogą ustalić go odmiennie, np. w drodze umownego podziału nieruchomości quoad usum (do korzystania, użytkowania). Uprawniony otrzymuje wtedy

więcej »
umowa zbycia przedsiębiorstwa

UMOWA ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jego elementy ulegają ciągłym zmianom, jednak przedsiębiorstwo może być przedmiotem umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany),

więcej »
umowa zbycia gospodarstwa rolnego

UMOWA ZBYCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa

więcej »
Uznanie długu

UZNANIE DŁUGU

Uznanie długu (roszczenia) przez zobowiązanego jest czynnością prawną, która przerywa bieg przedawnienia, nawet gdy dotyczy tylko istnienia wierzytelności co do zasady, nie zaś co do wysokości. Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. Z tego powodu warto

więcej »
umowa ugody

UMOWA UGODY

Poza niektórymi stosunkami prawnymi, w których jej zawarcie jest niedopuszczalne, ugoda może dotyczyć m.in. prawa zobowiązań, spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, pracy i administracyjnego, roszczeń warunkowych i przyszłych. Strony umowy czynią

więcej »
protokół do wniosku wieczystoksięgowego

WNIOSEK WIECZYSTOKSIĘGOWY

Notariusz jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego

więcej »
protokół stwierdzenia przebiegu czynności

PROTOKÓŁ STWIERDZENIA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

Poza protokołami walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, a także protokołami dziedziczenia i protokołami związanymi z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, notariusz spisuje w formie

więcej »