DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Czynności notarialne

Trudno omówić w sposób wyczerpujący wszystkie czynności notarialne. Jest ich wiele, wciąż pojawiają się nowe, część z nich ma skomplikowany lub hybrydowy charakter. Poniższy katalog jest jedynie zwięzłym wprowadzeniem do 100 najpopularniejszych czynności, pomaga jednak w uzyskaniu orientacji w prawie i dokonaniu wyboru odpowiedniej usługi notarialnej. Wszystkie opisy mają autorski charakter i realizują formułę Not TLTR: 1000 znaków = 1 ekran smartfona. © Dariusz Wojtczak Kancelaria Notarialna. Not Too Long To Read.

Zbycie nieruchomości

UMOWA SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI

Umowa sprzedaży przenosi własność nieruchomości na nabywcę w chwili jej zawarcia (niezależnie od zapłaty ceny, wydania przedmiotu umowy i wpisu nowego właściciela w księdze wieczystej), chyba że przepis

więcej »

UMOWA PRZEDWSTĘPNA SPRZEDAŻY

Celem umowy przedwstępnej sprzedaży nieruchomości jest przygotowanie i zapewnienie zawarcia umowy przyrzeczonej w przyszłości, zatem powinna określać jej istotne postanowienia. Jeżeli strona zobowiązana do zawarcia umowy przyrzeczonej

więcej »

UMOWA SPRZEDAŻY WARUNKOWA

Umowa sprzedaży ma charakter zobowiązująco-rozporządzający i przenosi własność nieruchomości na nabywcę, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej albo że strony inaczej postanowiły. Zawiera się wtedy 2

więcej »

UMOWA DEWELOPERSKA

Umowę deweloperską zawierają realizujący przedsięwzięcie deweloperskie przedsiębiorca (deweloper) i osoba fizyczna, która nabywa prawo do przeniesienia na nią prawa własności lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, zobowiązując

więcej »

UMOWA ZAMIANY

Przez umowę zamiany każda ze stron zobowiązuje się przenieść na drugą własność rzeczy – w zamian za zobowiązanie się do przeniesienia własności innej rzeczy. Obowiązki stron

więcej »

UMOWA DOŻYWOCIA

Zawierając umowę dożywocia nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (udziału we współwłasności, użytkowania wieczystego). W braku odmiennej umowy powinien

więcej »

UMOWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Współwłasność nieruchomości można znieść w drodze umowy notarialnej zawartej przez wszystkich współwłaścicieli, a w braku porozumienia każdy z nich może wystąpić na drogę sądową. Kodeks cywilny nie reguluje

więcej »

UMOWA DAROWIZNY

Umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego i przenosi własność na obdarowanego. Nieodpłatny charakter świadczenia darczyńcy nie wyłącza możliwości włożenia na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub

więcej »

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA ODKUPU

W umowie sprzedaży można zastrzec, że sprzedający ma prawo odkupić od kupującego zbywaną nieruchomość w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Prawo odkupu jest niezbywalne. Jego wykonanie

więcej »

Ograniczone prawa rzeczowe

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ

Od pól uprawnych po wielkomiejską zabudowę – czasami dostęp do drogi publicznej można uzyskać wyłącznie przez cudzą nieruchomość. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze umowy

więcej »

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Uprawnionym do służebności przesyłu może być jedynie przedsiębiorca, którego przedmiot działalności jest związany z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych (służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej, gazu, płynów,

więcej »

USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA

Użytkowanie obciążające cudzą nieruchomość lub rzecz ruchomą pozwala uprawnionemu na używanie przedmiotu umowy i pobieranie jego pożytków. Użytkowanie jest niezbywalne, jego zakres można ograniczyć przez wyłączenie

więcej »

USTANOWIENIE HIPOTEKI

Hipoteka jest prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości (udziału w jej współwłasności), bez względu na to, czyją stała się własnością,

więcej »

USTANOWIENIE HIPOTEKI ŁĄCZNEJ

Wierzytelność można zabezpieczyć przez ustanowienie hipoteki na więcej niż 1 nieruchomości lub prawie, przy czym przedmioty hipoteki łącznej nie muszą być jednorodne (można obciążyć np.

więcej »

UMOWA O PRZENIESIENIE HIPOTEKI

Na skutek zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstaje roszczenie, które nie jest przedmiotem samodzielnego obrotu, ponieważ jest ściśle związane z wierzytelnością

więcej »

Prawo lokalowe

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Istnieją 3 sposoby ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali: w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości (ustanawiającego odrębną własność lokali dla siebie) albo orzeczenia sądu znoszącego

więcej »

Zabezpieczenie wierzytelności

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE

Umowę przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie (przewłaszczenie na zabezpieczenie) zawiera dłużnik (przewłaszczający) z wierzycielem (przyjmującym), dotyczy ona dokładnie określonej wierzytelności zabezpieczanej (np. zwrotu pożyczki). Na skutek

więcej »

Prawo rodzinne

ZMIANA UMOWNEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zamkniętą listę umownych ustrojów małżeńskich, można jedynie rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową lub ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem

więcej »

UMOWA O ALIMENTY

Alimenty kojarzą się ze sprawą sądową. Niesłusznie. Można zawrzeć umowę notarialną, w której osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym zobowiązuje się do łożenia na rzecz osoby uprawnionej określonej

więcej »

Prawo spadkowe

TESTAMENT I ODWOŁANIE TESTAMENTU

W testamencie można zadysponować majątkiem na wypadek śmierci w inny sposób niż przewiduje to ustawa. Za życia spadkodawcy testament nie wywołuje żadnych skutków prawnych, nie wiąże

więcej »

TESTAMENT Z PODSTAWIENIEM

W testamencie można powołać spadkobiercę na wypadek, gdyby inna osoba powołana jako spadkobierca ustawowy lub testamentowy nie chciała lub nie mogła być spadkobiercą. Powołany do dziedziczenia

więcej »

TESTAMENT Z WYDZIEDZICZENIEM

Powołanie w testamencie do spadku innych osób niż zstępni, małżonek i rodzice spadkodawcy powoduje, że zachowują oni prawo do dochodzenia od spadkobierców testamentowych zachowku, czyli pieniężnej

więcej »

TESTAMENT Z ZAPISEM ZWYKŁYM

Zawarty w testamencie zapis zwykły powoduje, że oznaczona osoba uzyskuje uprawnienie do określonego świadczenia majątkowego, jednak nie staje się przez to spadkobiercą i nie odpowiada za długi

więcej »

TESTAMENT Z POLECENIEM

Spadkodawca może w testamencie zobowiązać spadkobiercę, zapisobiercę lub zapisobiercę windykacyjnego do oznaczonego działania lub zaniechania, nie czyniąc nikogo wierzycielem, np. do użycia w określony sposób przedmiotu należącego

więcej »

TESTAMENT Z POWOŁANIEM WYKONAWCY TESTAMENTU

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę (wykonawców) testamentu, do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem, a także przedmiotem zapisu windykacyjnego (do chwili objęcia go

więcej »

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Spadek można odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Będzie to np. dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, o treści jego

więcej »

WYKAZ INWENTARZA

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wystarczy do skorzystania z ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Konieczne jest sporządzenie wykazu lub spisu inwentarza. Wykaz

więcej »

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (APD)

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (APD) potwierdza prawa spadkobierców podobnie jak prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. Na jego podstawie można dokonać wpisu własności w księdze wieczystej,

więcej »

UMOWA ZBYCIA SPADKU

Przed dokonaniem działu spadek i udział w nim stanowią wyodrębnioną masę majątkową i mogą być przedmiotem notarialnej umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany), w której nie wskazuje się poszczególnych

więcej »

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

Wspólność majątku spadkowego ustaje w chwili zawarcia przez wszystkich spadkobierców umowy o dział spadku, której przedmiotem są wyłącznie aktywa. Spadkobiercy muszą wcześniej uzyskać potwierdzenie swoich praw

więcej »

Prawo handlowe i korporacyjne

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Sporządzany w formie aktu notarialnego statut spółki akcyjnej jest podstawą jej funkcjonowania, podpisujące go osoby są założycielami spółki. Jedna osoba może zawiązać spółkę akcyjną, z wyłączeniem jednoosobowej

więcej »

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, prawne i inne podmioty mające zdolność prawną. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i występują w niej zawsze 2 rodzaje wspólników,

więcej »

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez

więcej »

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

Osoba fizyczna lub osoba prawna może ustanowić fundację dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak ochrona zdrowia,

więcej »

Pełnomocnictwa

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Czynności prawnych można dokonywać przez pełnomocnika, poza wyjątkami wynikającym z ustawy lub z właściwości czynności. Do wyjątków należy testament, którego nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela.

więcej »

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają pełnomocnictwa rodzajowego albo szczególnego, tzn. do poszczególnych czynności. W pełnomocnictwie rodzajowym należy określić rodzaj czynności, do jakich zostało udzielone, a także

więcej »

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Pełnomocnictwo szczególne (do poszczególnych czynności) pozostawia pełnomocnikowi najmniej swobody. Jest on umocowany do dokonania konkretnej czynności prawnej i często jedynie powiela oświadczenie woli określone w pełnomocnictwie.

więcej »

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO (SUBSTYTUCJA)

Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym lub różnym zakresem umocowania, a także upoważnić ich do samodzielnego lub łącznego działania. Z uwagi na rolę zaufania mocodawcy do

więcej »

Poświadczenia notarialne

POŚWIADCZENIE PODPISU

Poświadczenie notarialne jest dowodem, że osoba podpisana własnoręcznie podpisała dokument. Sprawia to, że wielu klientów korzysta z pomocy notariusza w celu uniknięcia kwestionowania autentyczności ich oświadczeń,

więcej »

POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

Poświadczenie daty okazania jest dowodem, że dokument istniał w dniu dokonania tej czynności notarialnej. Na żądanie strony notariusz wskazuje w klauzuli poświadczeniowej również godzinę i minutę okazania. Chroni

więcej »

POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA PRZY ŻYCIU

Do poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu konieczne jest osobiste stawiennictwo danej osoby i ustalenie jej tożsamości. Wspomniane okoliczności notariusz stwierdza osobiście (naocznie), a następnie poświadcza

więcej »

Pozostałe czynności notarialne

UMOWA O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI QUOAD USUM

Sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności określa Kodeks cywilny, jednak współwłaściciele mogą ustalić go odmiennie, np. w drodze umownego podziału nieruchomości quoad usum (do korzystania, użytkowania). Uprawniony otrzymuje

więcej »

UMOWA ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jego elementy ulegają ciągłym zmianom, jednak przedsiębiorstwo może być przedmiotem umowy zbycia (np.

więcej »

UMOWA ZBYCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami

więcej »

UZNANIE DŁUGU

Uznanie długu (roszczenia) przez zobowiązanego jest czynnością prawną, która przerywa bieg przedawnienia, nawet gdy dotyczy tylko istnienia wierzytelności co do zasady, nie zaś co do

więcej »

UMOWA UGODY

Poza niektórymi stosunkami prawnymi, w których jej zawarcie jest niedopuszczalne, ugoda może dotyczyć m.in. prawa zobowiązań, spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, pracy i administracyjnego, roszczeń warunkowych i przyszłych. Strony umowy

więcej »

PROTOKÓŁ DO WNIOSKU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO

Notariusz jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się

więcej »

PROTOKÓŁ STWIERDZENIA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

Poza protokołami walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, a także protokołami dziedziczenia i protokołami związanymi z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, notariusz spisuje w formie

więcej »