DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Zbycie nieruchomości

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA ODKUPU

W umowie sprzedaży można zastrzec, że sprzedający ma prawo odkupić od kupującego zbywaną nieruchomość w czasie nie dłuższym niż 5 lat. Prawo odkupu jest niezbywalne. Jego wykonanie polega na złożeniu kupującemu przez sprzedawcę oświadczenia w formie aktu notarialnego. Z chwilą wykonania prawa odkupu nabywca obowiązany jest przenieść z powrotem na zbywcę własność nieruchomości za zwrotem ceny i kosztów sprzedaży oraz za …

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA ODKUPU Read More »

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA PIERWOKUPU

Prawo pierwokupu wynika często z ustawy (np. w przypadku sprzedaży lasu), można je również zastrzec w drodze czynności prawnej (np. w umowie sprzedaży). Właściciel nieruchomości może ją wtedy sprzedać osobie trzeciej tylko pod warunkiem, że uprawniony do pierwokupu swego prawa nie wykona. Po zawarciu warunkowej umowy sprzedaży powinien niezwłocznie zawiadomić uprawnionego o jej treści, przy czym prawo pierwokupu nieruchomości …

UMOWNE ZASTRZEŻENIE PRAWA PIERWOKUPU Read More »

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NA SKUTEK ODWOŁANIA DAROWIZNY

Darczyńca może odwołać darowiznę nawet już wykonaną, jeżeli obdarowany dopuścił się względem niego rażącej niewdzięczności. Chodzi o zachowanie (działanie lub zaniechanie), które miało miejsce po zawarciu umowy i przed jej odwołaniem, naruszające normy moralne lub obyczajowe i cechujące się nasileniem złej woli i naganności postępowania obdarowanego. Nie jest wystarczająca „zwykła” niewdzięczność. Odwołanie następuje przez pisemne oświadczenie złożone obdarowanemu, …

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NA SKUTEK ODWOŁANIA DAROWIZNY Read More »

UMOWA DAROWIZNY

Umowa darowizny nieruchomości wymaga formy aktu notarialnego i przenosi własność na obdarowanego. Nieodpłatny charakter świadczenia darczyńcy nie wyłącza możliwości włożenia na obdarowanego obowiązku oznaczonego działania lub zaniechania, bez uczynienia kogoś wierzycielem (polecenie). Zmniejsza to wartość darowizny, tak jak polecenie testamentowe w stosunku do spadku. Darczyńca, który wykonał zobowiązanie wynikające z umowy darowizny, może żądać wypełnienia polecenia, chyba …

UMOWA DAROWIZNY Read More »

UMOWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI

Współwłasność nieruchomości można znieść w drodze umowy notarialnej zawartej przez wszystkich współwłaścicieli, a w braku porozumienia każdy z nich może wystąpić na drogę sądową. Kodeks cywilny nie reguluje zniesienia umownego, dlatego strony mogą tego dokonać według uznania, ale w granicach obowiązującego prawa. W umowie zamieszcza się ich zgodne oświadczenia woli wyrażające zamiar zniesienia współwłasności oraz określające sposób i warunki jego dokonania. Nieruchomość …

UMOWA O ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI Read More »

UMOWA WYŁĄCZAJĄCA ŻĄDANIE ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI

Współwłasność w częściach ułamkowych jest traktowana jako prawo tymczasowe. Każdy ze współwłaścicieli może żądać jej zniesienia, co do całości lub części prawa i w zasadzie w każdym czasie. Uprawnienia tego nie można się skutecznie zrzec, jednak może być wyłączone w drodze umowy między współwłaścicielami na czas nie dłuższy niż 5 lat. W ostatnim roku przed upływem zastrzeżonego terminu dopuszczalne jest jego …

UMOWA WYŁĄCZAJĄCA ŻĄDANIE ZNIESIENIA WSPÓŁWŁASNOŚCI Read More »

UMOWA RENTY ZA PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI

Przez umowę renty jedna ze stron zobowiązuje się względem drugiej do określonych świadczeń okresowych w pieniądzu lub w rzeczach oznaczonych tylko co do gatunku – zarówno bez, jak i za wynagrodzeniem. W drugim przypadku stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży. Jeżeli wynagrodzeniem jest przeniesienie własności nieruchomości konieczne jest skorzystanie z formy aktu notarialnego. Wyłącznie osoba fizyczna może być uprawnionym, prawo jest …

UMOWA RENTY ZA PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI Read More »

UMOWA DOŻYWOCIA

Zawierając umowę dożywocia nabywca zobowiązuje się zapewnić zbywcy dożywotnie utrzymanie w zamian za przeniesienie własności nieruchomości (udziału we współwłasności, użytkowania wieczystego). W braku odmiennej umowy powinien przyjąć zbywcę jako domownika, dostarczać mu wyżywienia, ubrania, mieszkania, światła i opału, zapewnić mu odpowiednią pomoc i pielęgnowanie w chorobie oraz sprawić mu własnym kosztem pogrzeb odpowiadający zwyczajom miejscowym. Jeżeli w umowie nabywca nieruchomości …

UMOWA DOŻYWOCIA Read More »

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI W RAZIE BUDOWY NA CUDZYM GRUNCIE

W sytuacji, kiedy osoba niebędąca właścicielem gruntu wzniosła na jego powierzchni lub pod powierzchnią budynek lub inne urządzenie, działa zasada superficies solo cedit i własność zabudowy przechodzi na właściciela nieruchomości jako jej część składowa. Pozostaje kwestia rozliczenia nakładów zgodnie z interesem obu stron. Z art. 231 Kodeksu cywilnego wynika, że osobie, która wybudowała obiekt, przysługuje roszczenie o przeniesienie na jej …

PRZENIESIENIE WŁASNOŚCI W RAZIE BUDOWY NA CUDZYM GRUNCIE Read More »

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI W CELU ZWOLNIENIA SIĘ Z DŁUGU (DATIO IN SOLUTUM)

Dłużnik powinien co do zasady zachować się zgodnie z treścią zobowiązania i nie może jednostronnie zmusić wierzyciela do przyjęcia innego świadczenia niż ustalone między stronami (np. przeniesienia własności mieszkania zamiast spłaty pożyczki). Jeżeli jednak wierzyciel wyrazi na to zgodę, dłużnik może spełnić inne świadczenie w celu zwolnienia się z długu (datio in solutum). Do wygaśnięcia zobowiązania nie …

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI W CELU ZWOLNIENIA SIĘ Z DŁUGU (DATIO IN SOLUTUM) Read More »