DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Zabezpieczenie wierzytelności

UMOWA POŻYCZKI Z USTANOWIENIEM HIPOTEKI I OŚWIADCZENIEM O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI

Przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy (rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku), a biorący – zwrócić tę samą ilość pieniędzy (tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości). Umowa ta nie wymaga formy aktu notarialnego, zaś w razie niezwrócenia pożyczki w terminie można dochodzić swoich praw przed sądem. …

UMOWA POŻYCZKI Z USTANOWIENIEM HIPOTEKI I OŚWIADCZENIEM O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI Read More »

UMOWA ZWROTNEGO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PO UMOWIE PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE

Dłużnik, który zawarł z wierzycielem umowę przewłaszczenia na zabezpieczenie, nie ma zamiaru trwałego wyzbycia się własności. Realizacja zabezpieczonego zobowiązania powoduje wygaśnięcie wierzytelności, jednak nie skutkuje automatycznym przywróceniem pierwotnych stosunków własnościowych. By to osiągnąć konieczne jest zawarcie bezwarunkowej notarialnej umowy zwrotnego przeniesienia własności, będącej podstawą ponownego wpisania dłużnika jako właściciela w księdze wieczystej. Roszczenie o zawarcie tej umowy staje …

UMOWA ZWROTNEGO PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI PO UMOWIE PRZEWŁASZCZENIA NA ZABEZPIECZENIE Read More »

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE

Umowę przeniesienia własności nieruchomości na zabezpieczenie (przewłaszczenie na zabezpieczenie) zawiera dłużnik (przewłaszczający) z wierzycielem (przyjmującym), dotyczy ona dokładnie określonej wierzytelności zabezpieczanej (np. zwrotu pożyczki). Na skutek zawarcia umowy wierzyciel staje się wpisanym do księgi wieczystej właścicielem nieruchomości, jednak zobowiązuje się wobec dłużnika do zachowania jej własności do czasu uzgodnionej spłaty wierzytelności, korzystania z nieruchomości w zakresie ograniczonym celem …

PRZEWŁASZCZENIE NA ZABEZPIECZENIE Read More »

OŚWIADCZENIE NAJEMCY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (NAJEM OKAZJONALNY)

Osoba fizyczna – właściciel lokalu mieszkalnego, o ile nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie wynajmu lokali, może zawrzeć umowę najmu okazjonalnego na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Poza umową wymagane są 3 dokumenty: wskazanie przez najemcę innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w razie wykonania egzekucji obowiązku opróżnienia lokalu wynajętego, zgoda właściciela lokalu (osoby posiadającej inny …

OŚWIADCZENIE NAJEMCY O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI (NAJEM OKAZJONALNY) Read More »

OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
W TRYBIE ART. 777 KPC

Podobnie jak prawomocne orzeczenie sądu, tytułem egzekucyjnym jest też akt notarialny spełniający warunki z art. 777 § 1 pkt 4, 5 lub 6 Kodeksu postępowania cywilnego. Akt ten zawiera oświadczenie dłużnika o poddaniu się egzekucji i obejmuje obowiązek zapłaty sumy pieniężnej, wydania rzeczy oznaczonych co do gatunku i ilościowo określonych albo wydania rzeczy indywidualnie oznaczonej. Niebędąca dłużnikiem osobistym osoba, …

OŚWIADCZENIE DŁUŻNIKA O PODDANIU SIĘ EGZEKUCJI
W TRYBIE ART. 777 KPC
Read More »