DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Prawo spadkowe

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

Wspólność majątku spadkowego ustaje w chwili zawarcia przez wszystkich spadkobierców umowy o dział spadku, której przedmiotem są wyłącznie aktywa. Spadkobiercy muszą wcześniej uzyskać potwierdzenie swoich praw w postaci zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia lub prawomocnego postanowienia sądu stwierdzającego nabycie spadku. Celem umowy jest zakończenie łączących ich więzów prawnych, toteż warto w niej uregulować wszelkie kwestie dotyczące spadku, np. w zakresie …

UMOWA O DZIAŁ SPADKU Read More »

UMOWA ZBYCIA SPADKU

Przed dokonaniem działu spadek i udział w nim stanowią wyodrębnioną masę majątkową i mogą być przedmiotem notarialnej umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany), w której nie wskazuje się poszczególnych składników majątku pozostawionego przez spadkodawcę. Zbycie spadku może nastąpić również przed udokumentowaniem praw spadkobiercy prawomocnym orzeczeniem sądu lub zarejestrowanym aktem poświadczenia dziedziczenia, jednak zbywca musi wcześniej przyjąć spadek na skutek …

UMOWA ZBYCIA SPADKU Read More »

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (APD)

Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia (APD) potwierdza prawa spadkobierców podobnie jak prawomocne postanowienie sądu stwierdzające nabycie spadku. Na jego podstawie można dokonać wpisu własności w księdze wieczystej, przerejestrować samochód i podjąć pieniądze w banku. Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie testamentów szczególnych, czyli testamentu ustnego, wojskowego i podróżnego, sporządzonego podczas podróży na polskim statku …

AKT POŚWIADCZENIA DZIEDZICZENIA (APD) Read More »

PROTOKÓŁ OTWARCIA I OGŁOSZENIA TESTAMENTU

Otwarcie i ogłoszenie testamentu jest samoistną czynnością notarialną, ale może też poprzedzać sporządzenie aktu poświadczenia dziedziczenia (APD). Ma na celu urzędowe ujawnienie istnienia testamentu, jego stanu i treści, zabezpieczenie go przed usunięciem, przerobieniem lub zniszczeniem, a także poinformowanie zainteresowanych osób o powołaniu do spadku, zapisach i poleceniach. Notariusz otwiera i ogłasza testament, sporządzając odrębny protokół, gdy ma dowód śmierci spadkodawcy w postaci …

PROTOKÓŁ OTWARCIA I OGŁOSZENIA TESTAMENTU Read More »

WYKAZ INWENTARZA

Złożenie oświadczenia o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza nie wystarczy do skorzystania z ograniczenia odpowiedzialności za długi spadkowe. Konieczne jest sporządzenie wykazu lub spisu inwentarza. Wykaz inwentarza mogą złożyć u notariusza następujące osoby: spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, zapisobierca windykacyjny, który przyjął zapis, oraz wykonawca testamentu. Wykaz może zostać złożony wspólnie przez więcej niż …

WYKAZ INWENTARZA Read More »

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA

Spadkobierca, który przyjął spadek z dobrodziejstwem inwentarza, ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w wykazie inwentarza albo spisie inwentarza stanu czynnego spadku. Ograniczenie nie dotyczy wierzytelności zabezpieczonych hipoteką albo zastawem. Ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca podstępnie pominął w wykazie inwentarza lub nie podał do spisu inwentarza przedmiotów należących do spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo …

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU Z DOBRODZIEJSTWEM INWENTARZA Read More »

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU WPROST

Spadkobierca nabywa spadek z chwilą śmierci spadkodawcy, ale dopóki nie upłynie 6 miesięcy od dnia, w którym dowiedział się o tytule swego powołania, jego nabycie ma tymczasowy charakter. Nie może zbyć spadku ani udziału w nim, a także udokumentować swojego prawa postanowieniem sądu lub notarialnym aktem poświadczenia dziedziczenia. Jeżeli spadkobierca nie chce czekać na upływ wspomnianego terminu, może złożyć przed …

OŚWIADCZENIE O PRZYJĘCIU SPADKU WPROST Read More »

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU

Spadek można odrzucić w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania. Będzie to np. dzień dowiedzenia się o śmierci spadkodawcy, o treści jego testamentu, a także – w przypadku osoby powołanej do dziedziczenia w dalszej kolejności – o odrzuceniu spadku przez osoby wyprzedzające ją w dziedziczeniu lub o prawomocnym orzeczeniu o niegodności takich osób. Spadkobierca, który spadek odrzucił, zostaje wyłączony …

OŚWIADCZENIE O ODRZUCENIU SPADKU Read More »

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

Spadkobierca ustawowy może zrzec się dziedziczenia po przyszłym spadkodawcy w drodze umowy w formie aktu notarialnego, ale bez wskazywania innych osób, którym spadek ma przypaść zamiast niego. Jeżeli strony nie umówią się inaczej zrzeczenie obejmuje też wszystkich zstępnych zrzekającego się, bez konieczności uzyskania ich zgody lub zezwolenia sądu opiekuńczego w przypadku zstępnych małoletnich. W ten sposób umowa …

UMOWA O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA Read More »

TESTAMENT Z POWOŁANIEM WYKONAWCY TESTAMENTU

Spadkodawca może w testamencie powołać wykonawcę (wykonawców) testamentu, do sprawowania zarządu spadkiem, jego zorganizowaną częścią lub oznaczonym składnikiem, a także przedmiotem zapisu windykacyjnego (do chwili objęcia go we władanie przez zapisobiercę windykacyjnego). Powołany może odmówić, składając oświadczenie przed sądem albo notariuszem. Po podjęciu wykonywania obowiązków zwolni go jedynie sąd – z ważnych powodów. W braku odmiennej woli spadkodawcy wykonawca testamentu …

TESTAMENT Z POWOŁANIEM WYKONAWCY TESTAMENTU Read More »