DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

UMOWA O ALIMENTY

Alimenty kojarzą się ze sprawą sądową. Niesłusznie. Można zawrzeć umowę notarialną, w której osoba obciążona obowiązkiem alimentacyjnym zobowiązuje się do łożenia na rzecz osoby uprawnionej określonej kwoty pieniężnej, w oznaczonych terminach. Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. Umowy takie najczęściej dotyczą dzieci, które nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z ich majątku wystarczają na pokrycie kosztów ich […]

UMOWA O PODZIAŁ MAJĄTKU WSPÓLNEGO

Od chwili ustania wspólności ustawowej majątek, który był nią objęty, może zostać podzielony na mocy umowy między małżonkami. Umowa o podział może być zawarta w każdym czasie, objąć cały majątek lub jego część, można ją uzupełnić w drodze kolejnej umowy. Udziały małżonków w majątku są równe, chyba że doszło do ich ustalenia z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Przedmiotem podziału są jedynie aktywa, nie zaś […]

ZGODA MAŁŻONKA NA DOKONANIE CZYNNOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ ZWYKŁY ZARZĄD

W ustroju wspólności ustawowej każdy z małżonków może samodzielnie zarządzać majątkiem wspólnym. Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza jednak wyjątki od tej zasady, ponieważ zgoda drugiego małżonka jest potrzebna do dokonania m.in. czynności prawnej prowadzącej do zbycia, obciążenia, odpłatnego nabycia nieruchomości lub użytkowania wieczystego, prawa rzeczowego, którego przedmiotem jest budynek lub lokal, a także gospodarstwa rolnego lub przedsiębiorstwa. Zgoda ta powinna być wyrażona w formie wymaganej do dokonania czynności […]

UMOWNE PRZESUNIĘCIA MAJĄTKOWE MIĘDZY MAŁŻONKAMI

Małżeńska umowa majątkowa określa ogólne reguły ustroju majątkowego i ma charakter organizacyjny. W czasie trwania wspólności majątkowej małżonkowie mogą jednak bez zawierania takiej umowy dokonywać przesunięć (transferów) poszczególnych składników z majątku wspólnego do osobistego, z majątku osobistego do wspólnego i pomiędzy majątkami osobistymi. W tym celu należy zawrzeć umowę prawa cywilnego, np. sprzedaży, darowizny lub zamiany, która może wymagać zachowania formy aktu notarialnego z uwagi na jej przedmiot. […]

ROZWIĄZANIE MAŁŻEŃSKIEJ UMOWY MAJĄTKOWEJ

Małżeńska umowa majątkowa może być rozwiązana w każdym czasie, co wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego. Jednostronne odstąpienie przez jednego z małżonków nie jest możliwe. W razie rozwiązania umowy majątkowej w czasie trwania małżeństwa, powstaje między małżonkami wspólność ustawowa, chyba że strony postanowiły inaczej i wskazały inny ustrój. Wybór ustroju majątkowego może nastąpić wcześniej, np. w treści rozwiązywanej obecnie intercyzy mogło znaleźć się postanowienie o wprowadzeniu innego […]

ZMIANA UMOWNEGO USTROJU MAJĄTKOWEGO

Kodeks rodzinny i opiekuńczy wprowadza zamkniętą listę umownych ustrojów małżeńskich, można jedynie rozszerzyć wspólność ustawową, ograniczyć wspólność ustawową, ustanowić rozdzielność majątkową lub ustanowić rozdzielność majątkową z wyrównaniem dorobków. Wszystkie umowy wymagają formy aktu notarialnego. Wykluczone jest konstruowanie intercyzy łączącej cechy różnych ustrojów. Można jednak zawartą umowę w każdym czasie zmienić i wprowadzić inny ustrój majątkowy lub zmodyfikować obowiązujący, np. poprzez […]

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – OGRANICZENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Ustawowa wspólność majątkowa, która powstaje między małżonkami z chwilą zawarcia małżeństwa, obejmuje przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Od tej zasady istnieją wyjątki, ponieważ Kodeks rodzinny i opiekuńczy określa, które składniki należą do majątku osobistego każdego z małżonków. W umowie notarialnej zawartej w czasie trwania małżeństwa lub przed ślubem można ograniczyć wspólność majątkową poprzez wskazanie innych przedmiotów majątkowych, […]

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – ROZSZERZENIE WSPÓLNOŚCI MAJĄTKOWEJ

Z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa), obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków, przy czym Kodeks rodzinny i opiekuńczy zawiera ich szczegółowe wyliczenie. Wspólność majątkową można rozszerzyć w drodze umowy notarialnej zawartej w czasie trwania małżeństwa […]

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – ROZDZIELNOŚĆ Z WYRÓWNANIEM DOROBKÓW

Do rozdzielności majątkowej z wyrównaniem dorobków stosuje się przepisy o zwykłej rozdzielności, z modyfikacjami. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu opisywanej umowy. Niekiedy jeden z małżonków ma mniejszy dorobek, ponieważ zgodnie z przyjętym podziałem ról zajmował się dziećmi i domem. Opisywana umowa chroni jego interesy, można w niej określić również sposób obliczania dorobków. Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków ustaje np. z chwilą ustania małżeństwa […]

MAŁŻEŃSKA UMOWA MAJĄTKOWA – ROZDZIELNOŚĆ

Wspólność majątkową można wyłączyć w drodze umowy notarialnej zawartej w czasie trwania małżeństwa lub przed ślubem. Skutek ten nie ma mocy wstecznej i następuje w chwili podpisania umowy lub w późniejszym, oznaczonym w niej terminie. W ustroju rozdzielności majątkowej nie występuje majątek wspólny, ale 2 prawnie wyodrębnione majątki osobiste małżonków. Każdy z nich zachowuje majątek nabyty przed zawarciem umowy i nabyty później, a także zarządza nim samodzielnie. Umowa jest skuteczna względem […]