DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O PODZIALE LOKALU I ZMIANIE UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Podział lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość prowadzi do powstania 2 lub więcej nowych nieruchomości lokalowych, zamknięcia dotychczasowej i utworzenia nowych ksiąg wieczystych, zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej i niekiedy przekształcenia małej wspólnoty mieszkaniowej w dużą (jeżeli liczba wyodrębnionych i niewyodrębnionych lokali zwiększy się do co najmniej 4), której zarząd nie będzie już podlegać odpowiednio stosowanym przepisom o współwłasności. W wyniku podziału muszą powstać lokale samodzielne, co potwierdzi zaświadczenie starosty. […]

OŚWIADCZENIE O POŁĄCZENIU LOKALI I ZMIANIE UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Połączenie 2 lokali stanowiących odrębne nieruchomości i będących własnością tego samego podmiotu w 1 nieruchomość lokalową wymaga z reguły przebudowy i zmiany przeznaczenia części nieruchomości wspólnej (np. ścian konstrukcyjnych budynku). Skutkuje to zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej i ze względu na zmniejszenie liczby lokali może doprowadzić do przekształcenia dużej wspólnoty mieszkaniowej (co najmniej 4 lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) w małą, której zarząd regulują odpowiednio stosowane przepisy o współwłasności. Warunkiem połączenia jest […]

UMOWA ZMIANY UMÓW USTANOWIENIA ODRĘBNYCH WŁASNOŚCI LOKALI

Pod względem technicznym rozbudowa (nadbudowa) lokalu może nastąpić, o ile nie narusza przepisów budowlanych, jednak trzeba też uwzględnić reguły wyodrębnienia własności lokali. Powstaje wtedy dodatkowa powierzchnia, bez zmniejszenia innych lokali. Można również dokonać przebudowy polegającej na odłączeniu części lokalu i przyłączeniu jej do innego lokalu, przy czym suma powierzchni pozostanie niezmieniona. W odniesieniu do obu lokali wymagane jest uzyskanie zaświadczeń starosty o samodzielności. Przedmiotem umowy […]

UMOWA NABYCIA PRZYLEGŁEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ NA RZECZ WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Grunt wchodzący w skład nieruchomości wspólnej powinien spełniać wymogi przewidziane dla działki budowlanej, umożliwiając prawidłowe i racjonalne korzystanie z posadowionych na nim budynków i urządzeń z nimi związanych. Postulat ten nie zawsze jest spełniony, gdyż w zwartej zabudowie miejskiej niekiedy wydzielano i zbywano grunt po obrysie budynku. W ustawie o własności lokali przewidziano jednak nabycie na rzecz wspólnoty mieszkaniowej przyległych nieruchomości gruntowych umożliwiających spełnienie tych wymogów. Właściciele lokali tworzący […]

UMOWA ZBYCIA DZIAŁKI GRUNTU WYDZIELONEJ NA SKUTEK PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Jeżeli powierzchnia nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem, w którym wyodrębniono własność lokali, jest większa niż powierzchnia działki budowlanej niezbędnej do korzystania z niego, współwłaściciele mogą dokonać podziału tej nieruchomości. Czynność ta przekracza zakres zwykłego zarządu i dlatego wymaga zgody wszystkich współwłaścicieli (w małej wspólnocie mieszkaniowej) albo uchwały podjętej większością głosów właścicieli […]

OŚWIADCZENIE O ZMIANIE WYSOKOŚCI UDZIAŁÓW W NIERUCHOMOŚCI WSPÓLNEJ

Udział we współwłasności nieruchomości wspólnej to stosunek powierzchni użytkowej lokalu (z pomieszczeniami przynależnymi) do tak samo obliczonej łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali. Zmianę wysokości udziałów przeprowadza się w sytuacji ich błędnego obliczenia. Sprostowanie udziałów przekracza zakres zwykłego zarządu i dlatego w małej wspólnocie mieszkaniowej konieczne jest uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli, a w dużej – podjęcie większością głosów właścicieli lokali uchwały wyrażającej zgodę na dokonanie tej czynności i udzielającej […]

NOTARIALNY PROTOKÓŁ ZEBRANIA WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ

Wspólnotę mieszkaniową tworzy ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości, nie wyłączając właściciela budynku, jeżeli część lokali nie została wyodrębniona. W tzw. dużej wspólnocie (co najmniej 4 lokale wyodrębnione i niewyodrębnione) musi istnieć zarząd, zaś uchwały właścicieli są podejmowane na zebraniu lub w drodze indywidualnego zbierania głosów (można też połączyć obie metody). Właściciele mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w zawartej później umowie notarialnej […]

USTANOWIENIE ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

Istnieją 3 sposoby ustanowienia odrębnej własności samodzielnych lokali: w drodze umowy, jednostronnej czynności prawnej właściciela nieruchomości (ustanawiającego odrębną własność lokali dla siebie) albo orzeczenia sądu znoszącego współwłasność. Poza ostatnim przypadkiem wymagana jest forma aktu notarialnego. Umowę o ustanowieniu odrębnej własności lokalu mogą zawrzeć współwłaściciele nieruchomości albo właściciel nieruchomości i nabywca lokalu. Powinna określać rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych, […]

UMOWA PRZENIESIENIA WŁASNOŚCI LOKALU PRZEZ SPÓŁDZIELNIĘ MIESZKANIOWĄ

Osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu (również niebędąca członkiem spółdzielni), może skorzystać z uprawnienia do nabycia lokalu na własność. Do jego realizacji konieczne jest złożenie pisemnego wniosku w spółdzielni oraz dokonanie spłaty przypadających na lokal części zobowiązań spółdzielni związanych z budową (w tym odpowiedniej części zadłużenia kredytowego spółdzielni wraz z odsetkami), a także zadłużenia z tytułu opłat wynikających z obowiązku uczestniczenia w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości (w częściach […]