DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

OŚWIADCZENIE O USTANOWIENIU FUNDACJI

Osoba fizyczna lub osoba prawna może ustanowić fundację dla realizacji zgodnych z podstawowymi interesami Rzeczypospolitej Polskiej celów społecznie lub gospodarczo użytecznych, w szczególności takich jak ochrona zdrowia, rozwój gospodarki i nauki, oświata i wychowanie, kultura i sztuka, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami. Na realizację tych celów fundator przeznacza określone składniki majątkowe w postaci pieniędzy, papierów wartościowych oraz oddanych fundacji na własność rzeczy […]

STATUT SPÓŁKI KOMANDYTOWO-AKCYJNEJ

Spółką komandytowo-akcyjną jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej 1 wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a co najmniej 1 jest akcjonariuszem. Akcjonariusz jest obowiązany jedynie do świadczeń określonych w statucie, nie odpowiada za zobowiązania spółki i może ją reprezentować jedynie jako pełnomocnik lub prokurent, ponosi jednak ryzyko związane ze składnikami majątkowymi wnoszonymi do spółki. Założycielami spółki są osoby podpisujące sporządzony […]

UMOWA SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ

Wspólnikami spółki komandytowej mogą być osoby fizyczne, prawne i inne podmioty mające zdolność prawną. Spółka prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą i występują w niej zawsze 2 rodzaje wspólników, różniące się mi.in. zakresem odpowiedzialności za zobowiązania spółki. Komplementariusz odpowiada za całość długu ze swego majątku osobistego i bez ograniczeń, solidarnie ze spółką i innymi wspólnikami. Wierzyciel spółki może prowadzić egzekucję z jego majątku, jeżeli egzekucja z majątku spółki […]

PROTOKÓŁ WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI AKCYJNEJ

Inaczej niż w przypadku zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, wszelkie uchwały walnego zgromadzenia spółki akcyjnej powinny być umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza. Kodeks spółek handlowych nie przewiduje wyjątków. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, […]

ZGODA NA ZAWIĄZANIE SPÓŁKI AKCYJNEJ I BRZMIENIE STATUTU ORAZ NA OBJĘCIE AKCJI

Umowa założycielska spółki akcyjnej (również jednostronne oświadczenie wspólnika spółki jednoosobowej) obejmuje statut oraz oświadczenia woli o zgodzie na zawiązanie spółki, brzmienie statutu i objęcie akcji przez jedynego założyciela albo założycieli lub łącznie z osobami trzecimi. Oświadczenia te mogą być wyrażone w 1 lub kilku aktach notarialnych. W aktach tych należy wymienić osoby obejmujące akcje, liczbę i rodzaj akcji objętych przez każdą z nich, wartość nominalną i cenę emisyjną akcji oraz terminy […]

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ

Sporządzany w formie aktu notarialnego statut spółki akcyjnej jest podstawą jej funkcjonowania, podpisujące go osoby są założycielami spółki. Jedna osoba może zawiązać spółkę akcyjną, z wyłączeniem jednoosobowej spółki z o.o. Statut powinien określać: firmę i siedzibę spółki, przedmiot działalności, czas trwania spółki (jeżeli jest oznaczony), wysokość kapitału zakładowego oraz kwotę wpłaconą przed zarejestrowaniem na jego pokrycie, wartość nominalną akcji i ich liczbę (ze wskazaniem, czy są imienne, czy na okaziciela), […]

OŚWIADCZENIE O OBJĘCIU UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Podwyższenie kapitału zakładowego spółki z o.o. następuje przez podwyższenie wartości nominalnej udziałów istniejących lub ustanowienie nowych. Dokonuje się go w drodze zmiany lub bez zmiany umowy spółki. W drugim przypadku (tryb nieformalny, bez udziału notariusza) umowa spółki musi przewidywać taką możliwość i określać maksymalną wysokość i termin podwyższenia kapitału. Jeżeli warunki te nie są spełnione, zgromadzenie wspólników podejmuje uchwały o zmianie umowy spółki i podwyższeniu kapitału, protokołowane przez notariusza (tryb […]

PROTOKÓŁ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Każde zgromadzenie wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być zaprotokołowane przez notariusza, jednak niekiedy jego udział jest obowiązkowy. Kodeks spółek handlowych wprowadza taki wymóg m.in. w przypadku podjęcia uchwał o zmianie umowy spółki, rozwiązaniu spółki lub przeniesieniu jej siedziby za granicę. Protokół podpisują przewodniczący zgromadzenia wspólników i notariusz, zarząd spółki wnosi jego wypis do księgi protokołów. Dodatkowo od 09.04.2018r. działa Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów […]

PRZEKSZTAŁCENIE PRZEDSIĘBIORCY W SPÓŁKĘ KAPITAŁOWĄ

Przedsiębiorca będący osobą fizyczną i wykonujący we własnym imieniu działalność gospodarczą może przekształcić jej formę w jednoosobową spółkę kapitałową, czyli spółkę z o.o. lub akcyjną, w której wszystkie udziały (akcje) należą do 1 wspólnika (akcjonariusza). Spółka przekształcona powstaje z chwilą wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego. Dopiero wtedy można dołączyć kolejnych wspólników (akcjonariuszy) lub przekształcić ją w inną spółkę (np. komandytową lub komandytowo-akcyjną) na zasadach ogólnych. Dzięki transformacji […]

AKT ZAŁOŻYCIELSKI JEDNOOSOBOWEJ SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona od razu przez 1 osobę, z wyjątkiem innej jednoosobowej spółki z o.o. Oświadczenie woli (akt założycielski) zastępuje umowę spółki. Wszystkie udziały w kapitale zakładowym należą wtedy od początku do 1 wspólnika. W przypadku spółki zawiązanej przez 2 lub więcej osób, może dojść do zgromadzenia wszystkich udziałów przez 1 wspólnika (również jednoosobową spółkę z o.o.), np. na skutek zbycia przez pozostałych wspólników, dziedziczenia lub umorzenia […]