DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

PROTOKÓŁ ODCZYTANIA TREŚCI STRONY INTERNETOWEJ

W postępowaniu sądowym spotykamy się z wykorzystaniem dla celów dowodowych treści strony internetowej lub zamieszczonego tam komentarza. Z uwagi na możliwość ich usunięcia przed dokonaniem przez sąd oględzin warto zadbać o odpowiednie zabezpieczenie tego dowodu. Wykonanie zrzutu ekranu (print screen) nie jest środkiem wystarczającym, ponieważ przeciwnik procesowy może podnieść zarzut, że zawartość lub data utworzenia pliku graficznego zostały zmodyfikowane, zaś opinia biegłego informatyka wygeneruje […]

PROTOKÓŁ STWIERDZENIA PRZEBIEGU CZYNNOŚCI

Poza protokołami walnych zgromadzeń organizacji społecznych, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek i innych osób prawnych, a także protokołami dziedziczenia i protokołami związanymi z zarządem sukcesyjnym przedsiębiorstwem osoby fizycznej, notariusz spisuje w formie aktu notarialnego również inne protokoły w celu stwierdzenia przebiegu pewnych czynności i zdarzeń wywołujących skutki prawne, a w szczególności dotyczące stawiennictwa stron i złożonych przez nie oświadczeń, a także – na żądanie strony stawającej – niestawiennictwa strony drugiej. Katalog […]

PROTOKÓŁ DO WNIOSKU WIECZYSTOKSIĘGOWEGO

Notariusz jest zobowiązany do złożenia wniosku o wpis w księdze wieczystej za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, jeżeli akt notarialny zawiera przeniesienie, zmianę lub zrzeczenie się prawa ujawnionego w księdze wieczystej albo ustanowienie prawa, które może być ujawnione w księdze wieczystej bądź obejmuje czynność przenoszącą własność nieruchomości, chociażby dla tej nieruchomości nie była prowadzona księga wieczysta. W innych przypadkach czynność notarialna ma charakter samodzielny i jest […]

UMOWA UGODY

Poza niektórymi stosunkami prawnymi, w których jej zawarcie jest niedopuszczalne, ugoda może dotyczyć m.in. prawa zobowiązań, spadkowego, rzeczowego, rodzinnego, pracy i administracyjnego, roszczeń warunkowych i przyszłych. Strony umowy czynią sobie wzajemnie ustępstwa w celu uchylenia niepewności co do przysługujących im roszczeń, zapewnienia ich wykonania albo uchylenia sporu istniejącego lub mogącego powstać. Umowa ugody nie ma charakteru samodzielnego, ale zawsze odnosi się do innego stosunku prawnego, który wygasa całkowicie lub […]

UZNANIE DŁUGU

Uznanie długu (roszczenia) przez zobowiązanego jest czynnością prawną, która przerywa bieg przedawnienia, nawet gdy dotyczy tylko istnienia wierzytelności co do zasady, nie zaś co do wysokości. Po każdym przerwaniu przedawnienie biegnie na nowo. Z tego powodu warto zadbać o właściwe udokumentowanie uznania roszczenia, np. przez skorzystanie z formy aktu notarialnego. Pozwoli to na uniknięcie sporu co do charakteru oświadczenia zobowiązanego i jego skutków prawnych. Wyróżniamy 3 formy tej czynności. Uznanie właściwe jest umową ustalającą istnienie lub nieistnienie […]

UMOWA ZBYCIA GOSPODARSTWA ROLNEGO

Gospodarstwo rolne to grunty rolne wraz z gruntami leśnymi, budynkami lub ich częściami, urządzeniami i inwentarzem, jeżeli stanowią lub mogą stanowić zorganizowaną całość gospodarczą, oraz prawami związanymi z prowadzeniem gospodarstwa rolnego. Grunt rolny jest niezbędnym składnikiem każdego gospodarstwa rolnego, stąd umowa zbycia gospodarstwa (np. sprzedaż, darowizna) wymaga zawsze zachowania formy aktu notarialnego. Treścią czynności prawnej można objąć wszystkie lub tylko niektóre składniki […]

UMOWA ZBYCIA ZORGANIZOWANEJ CZĘŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA

Zbywając przedsiębiorstwo, w umowie można wyłączyć niektóre jego składniki. Przedmiotem czynności prawnej muszą być jednak elementy, które umożliwią kontynuowanie działalności gospodarczej, w przeciwnym wypadku dojdzie jedynie do zbycia poszczególnych składników (z wszelkimi konsekwencjami podatkowymi). Zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP) to wyodrębniony z niego pod względem organizacyjnym i finansowym zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do realizacji określonych zadań gospodarczych i gotowy do funkcjonowania jako samodzielne przedsiębiorstwo. Samodzielność powinna […]

UMOWA ZBYCIA PRZEDSIĘBIORSTWA

Przedsiębiorstwo to zorganizowany zespół składników niematerialnych i materialnych, przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. Jego elementy ulegają ciągłym zmianom, jednak przedsiębiorstwo może być przedmiotem umowy zbycia (np. sprzedaży, darowizny, zamiany), zawieranej w formie pisemnej z podpisami notarialnie poświadczonymi i obejmującej co do zasady wszystko, co wchodzi w jego skład. Należy w niej poprawnie zidentyfikować przedsiębiorstwo, ale nie trzeba wymieniać jego wszystkich elementów (wystarczy dołączyć odpowiednie wykazy). Brak składnika w wykazie nie przesądza […]

UMOWA O PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI QUOAD USUM

Sposób korzystania z nieruchomości będącej przedmiotem współwłasności określa Kodeks cywilny, jednak współwłaściciele mogą ustalić go odmiennie, np. w drodze umownego podziału nieruchomości quoad usum (do korzystania, użytkowania). Uprawniony otrzymuje wtedy do wyłącznego użytku wydzieloną fizycznie część nieruchomości, z wyłączeniem pozostałych współwłaścicieli, np. część działki gruntu (bez podziału geodezyjnego), część domu w zabudowie bliźniaczej wraz z częścią gruntu, miejsce postojowe, niewyodrębniony lokal w budynku wielomieszkaniowym. Nie jest to podział prawny […]