DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

POŚWIADCZENIE POZOSTAWANIA PRZY ŻYCIU

Do poświadczenia pozostawania przy życiu lub w określonym miejscu konieczne jest osobiste stawiennictwo danej osoby i ustalenie jej tożsamości. Wspomniane okoliczności notariusz stwierdza osobiście (naocznie), a następnie poświadcza pisemnie ze wskazaniem dnia, godziny i minuty. Ustalenie faktu, że dana osoba żyje w określonym czasie, może mieć znaczenie w sprawie administracyjnej, spadkowej lub ubezpieczeniowej, w szczególności w przypadku wypłaty odszkodowania, emerytury lub renty z zagranicy. Z kolei notarialne poświadczenie […]

POŚWIADCZENIE DATY OKAZANIA DOKUMENTU

Poświadczenie daty okazania jest dowodem, że dokument istniał w dniu dokonania tej czynności notarialnej. Na żądanie strony notariusz wskazuje w klauzuli poświadczeniowej również godzinę i minutę okazania. Chroni to klienta przed zarzutami, że dokument został sporządzony w późniejszym terminie i antydatowany. Ponadto dokument spełnia wtedy wymóg zachowania formy pisemnej z datą pewną, określonej w Kodeksie cywilnym. Przepisy niekiedy uzależniają ważność lub określone skutki czynności prawnej od nadania dokumentowi daty […]

POŚWIADCZENIE ZGODNOŚCI ODPISU DOKUMENTU

Niekiedy strona przedkładająca posiadany dokument innej osobie lub instytucji pragnie zachować jego oryginał. Pomocna będzie wtedy wizyta u notariusza, który może sporządzić nieograniczoną liczbę odpisów dokumentu. Warto jednak pamiętać, że w określonym postępowaniu przed sądem lub organem administracji może istnieć wymóg złożenia do akt oryginału dokumentu. Poświadczenie zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem polega na stwierdzeniu, że wymienione pisma są jego dokładnym odtworzeniem, […]

POŚWIADCZENIE PODPISU

Poświadczenie notarialne jest dowodem, że osoba podpisana własnoręcznie podpisała dokument. Sprawia to, że wielu klientów korzysta z pomocy notariusza w celu uniknięcia kwestionowania autentyczności ich oświadczeń, dotyczących różnych spraw. Niektóre czynności prawne wymagają jednak takiego poświadczenia, co wynika wprost z przepisów. Do najczęściej spotykanych należą: zbycie udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, zbycie lub wydzierżawienie przedsiębiorstwa albo ustanowienie na nim użytkowania, przeniesienie praw do działki w rodzinnym ogrodzie […]