DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

DALSZE PEŁNOMOCNICTWO (SUBSTYTUCJA)

Mocodawca może ustanowić kilku pełnomocników z takim samym lub różnym zakresem umocowania, a także upoważnić ich do samodzielnego lub łącznego działania. Z uwagi na rolę zaufania mocodawcy do reprezentanta zasadą jest, że pełnomocnik nie może ustanowić dla reprezentowanego innych pełnomocników. W treści pełnomocnictwa można zastrzec inaczej i wyraźnie upoważnić pełnomocnika do ustanowienia dalszych pełnomocników (substytutów). Umocowanie substytuta nie może być szersze niż głównego pełnomocnika, jego zakres będzie […]

PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE

Pełnomocnictwo szczególne (do poszczególnych czynności) pozostawia pełnomocnikowi najmniej swobody. Jest on umocowany do dokonania konkretnej czynności prawnej i często jedynie powiela oświadczenie woli określone w pełnomocnictwie. Nie musi to być jedna czynność, jednak ich liczbę należy wskazać, gdyż bez tego dojdzie do niezamierzonego udzielenia pełnomocnictwa rodzajowego. Udzielenie pełnomocnictwa szczególnego wynika z woli mocodawcy lub z ustawy, np. prokurent potrzebuje go do zbycia przedsiębiorstwa, do dokonania czynności prawnej, na podstawie której następuje oddanie go do czasowego […]

PEŁNOMOCNICTWO RODZAJOWE

Czynności przekraczające zwykły zarząd wymagają pełnomocnictwa rodzajowego albo szczególnego, tzn. do poszczególnych czynności. W pełnomocnictwie rodzajowym należy określić rodzaj czynności, do jakich zostało udzielone, a także ich przedmiot, np. zawieranie umów sprzedaży i leasingu samochodów osobowych. Liczba tych czynności jest nieoznaczona. Zakres swobody przedstawiciela jest mniejszy niż w przypadku pełnomocnictwa ogólnego i zależy od woli mocodawcy, jednak dla bezpieczeństwa obrotu należy go określić precyzyjnie. Zakres umocowania […]

PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE

Czynności prawnych można dokonywać przez pełnomocnika, poza wyjątkami wynikającym z ustawy lub z właściwości czynności. Do wyjątków należy testament, którego nie można sporządzić ani odwołać przez przedstawiciela. Pełnomocnictwo może być w każdym czasie odwołane, chyba że mocodawca zrzekł się odwołania z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego jego podstawą. Pełnomocnik działa w imieniu mocodawcy i na jego rzecz, czynność prawna dokonana przez przedstawiciela w granicach umocowania wywołuje skutki bezpośrednio dla […]