DARIUSZ WOJTCZAK

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

Ograniczone prawa rzeczowe

ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych, właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa, natomiast uprawniony może korzystać z lokalu i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku. Prawo to jest zbywalne (np. w drodze notarialnej umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny), przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbyć można również ułamkową część tego prawa, jednak w przypadku sprzedaży pozostałym …

ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU Read More »

UMOWA O ZMIANIE PIERWSZEŃSTWA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

Nieruchomość można obciążyć wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi. Rozwiązaniu ich kolizji służy zasada pierwszeństwa: prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla powstałego wcześniej. Prawo ujawnione w księdze wieczystej ma jednak pierwszeństwo przed nieujawnionym, bez względu na czas powstania. O pierwszeństwie praw wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila złożenia wniosku o wpis (jeżeli wnioski złożono równocześnie prawa mają …

UMOWA O ZMIANIE PIERWSZEŃSTWA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH Read More »

UMOWA O PRZENIESIENIE HIPOTEKI

Na skutek zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstaje roszczenie, które nie jest przedmiotem samodzielnego obrotu, ponieważ jest ściśle związane z wierzytelnością hipoteczną i przechodzi na jej nabywcę. Umowę rozporządzającą (przenoszącą hipotekę) właściciel nieruchomości obciążonej i wierzyciel hipoteczny muszą zawrzeć jedynie w sytuacji, kiedy roszczenie z umowy zobowiązującej nie zostało ujawnione w księdze wieczystej i tym samym nie …

UMOWA O PRZENIESIENIE HIPOTEKI Read More »

UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO PRZENIESIENIA HIPOTEKI

Nieruchomość można obciążyć kilkoma hipotekami. W razie wygaśnięcia jednej z nich dalsze hipoteki nie przesuwają się z mocy prawa na jej miejsce i nie uzyskują wyższego pierwszeństwa. W ten sposób pojawia się opróżnione miejsce hipoteczne, zaś właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania nim. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za …

UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO PRZENIESIENIA HIPOTEKI Read More »

USTANOWIENIE HIPOTEKI ŁĄCZNEJ

Wierzytelność można zabezpieczyć przez ustanowienie hipoteki na więcej niż 1 nieruchomości lub prawie, przy czym przedmioty hipoteki łącznej nie muszą być jednorodne (można obciążyć np. nieruchomość i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Wzmacnia to pozycję wierzyciela hipotecznego, ponieważ może on według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdego przedmiotu z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich …

USTANOWIENIE HIPOTEKI ŁĄCZNEJ Read More »

USTANOWIENIE HIPOTEKI

Hipoteka jest prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości (udziału w jej współwłasności), bez względu na to, czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela. Można ją ustanowić również na użytkowaniu wieczystym (wraz z budynkami i urządzeniami na gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego), spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, udziałach w tych …

USTANOWIENIE HIPOTEKI Read More »

USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA

Użytkowanie obciążające cudzą nieruchomość lub rzecz ruchomą pozwala uprawnionemu na używanie przedmiotu umowy i pobieranie jego pożytków. Użytkowanie jest niezbywalne, jego zakres można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków, a w przypadku nieruchomości również ograniczyć do jej oznaczonej części. Bez tego zastrzeżenia użytkowanie obciąża całą nieruchomość z jej częściami składowymi i przynależnościami. Prawo to ustanawia się w drodze umowy między właścicielem i użytkownikiem, …

USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA Read More »

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ MIESZKANIA

Służebność osobistą mieszkania ustanawia się wyłącznie na nieruchomości, na rzecz oznaczonych osób fizycznych (1 lub kilku). Nie jest dopuszczalne obciążenie nią udziału we współwłasności – jeżeli nieruchomość ma 2 lub więcej współwłaścicieli, wszyscy muszą złożyć oświadczenia o jej ustanowieniu. Uprawniony może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Zakres i sposób wykonywania służebności należy precyzyjnie …

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ MIESZKANIA Read More »

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Uprawnionym do służebności przesyłu może być jedynie przedsiębiorca, którego przedmiot działalności jest związany z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych (służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej, gazu, płynów, pary, itp.), które wchodzą lub po wybudowaniu wejdą w skład jego przedsiębiorstwa. Służebność ustanawia właściciel nieruchomości, na której znajdują się lub znajdą te urządzenia. Konieczne jest zawarcie umowy między przedsiębiorcą i właścicielem …

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU Read More »

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ

Od pól uprawnych po wielkomiejską zabudowę – czasami dostęp do drogi publicznej można uzyskać wyłącznie przez cudzą nieruchomość. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze umowy między właścicielami nieruchomości władnącej i obciążonej albo jednostronnego oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej (w formie aktu notarialnego). W obu przypadkach należy dokładnie wskazać miejsce i zakres korzystania z cudzego gruntu (np. przechód, przejazd i przeprowadzanie instalacji na …

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ Read More »