DARIUSZ WOJTCZAK​

KANCELARIA NOTARIALNA

W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM

ZBYCIE LUB OBCIĄŻENIE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu należy do ograniczonych praw rzeczowych, właścicielem nieruchomości jest spółdzielnia mieszkaniowa, natomiast uprawniony może korzystać z lokalu i części nieruchomości przeznaczonych do wspólnego użytku. Prawo to jest zbywalne (np. w drodze notarialnej umowy sprzedaży, zamiany lub darowizny), przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji. Zbyć można również ułamkową część tego prawa, jednak w przypadku sprzedaży pozostałym współuprawnionym przysługuje prawo pierwokupu. Dla prawa można […]

UMOWA O ZMIANIE PIERWSZEŃSTWA OGRANICZONYCH PRAW RZECZOWYCH

Nieruchomość można obciążyć wieloma ograniczonymi prawami rzeczowymi. Rozwiązaniu ich kolizji służy zasada pierwszeństwa: prawo powstałe później nie może być wykonywane z uszczerbkiem dla powstałego wcześniej. Prawo ujawnione w księdze wieczystej ma jednak pierwszeństwo przed nieujawnionym, bez względu na czas powstania. O pierwszeństwie praw wpisanych do księgi wieczystej rozstrzyga chwila złożenia wniosku o wpis (jeżeli wnioski złożono równocześnie prawa mają równe pierwszeństwo). Pierwszeństwo można zmienić umową […]

UMOWA O PRZENIESIENIE HIPOTEKI

Na skutek zawarcia umowy zobowiązującej do przeniesienia hipoteki na opróżnione miejsce hipoteczne powstaje roszczenie, które nie jest przedmiotem samodzielnego obrotu, ponieważ jest ściśle związane z wierzytelnością hipoteczną i przechodzi na jej nabywcę. Umowę rozporządzającą (przenoszącą hipotekę) właściciel nieruchomości obciążonej i wierzyciel hipoteczny muszą zawrzeć jedynie w sytuacji, kiedy roszczenie z umowy zobowiązującej nie zostało ujawnione w księdze wieczystej i tym samym nie zadziała mechanizm samoczynnego przeniesienia po zwolnieniu miejsca hipotecznego. […]

UMOWA ZOBOWIĄZUJĄCA DO PRZENIESIENIA HIPOTEKI

Nieruchomość można obciążyć kilkoma hipotekami. W razie wygaśnięcia jednej z nich dalsze hipoteki nie przesuwają się z mocy prawa na jej miejsce i nie uzyskują wyższego pierwszeństwa. W ten sposób pojawia się opróżnione miejsce hipoteczne, zaś właścicielowi nieruchomości obciążonej przysługuje w granicach wygasłej hipoteki uprawnienie do rozporządzania nim. Może on ustanowić na tym miejscu nową hipotekę albo przenieść na nie za zgodą uprawnionego którąkolwiek z hipotek obciążających nieruchomość, a także zawrzeć umowę […]

USTANOWIENIE HIPOTEKI ŁĄCZNEJ

Wierzytelność można zabezpieczyć przez ustanowienie hipoteki na więcej niż 1 nieruchomości lub prawie, przy czym przedmioty hipoteki łącznej nie muszą być jednorodne (można obciążyć np. nieruchomość i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Wzmacnia to pozycję wierzyciela hipotecznego, ponieważ może on według swego uznania żądać zaspokojenia w całości lub w części z każdego przedmiotu z osobna, z niektórych z nich lub ze wszystkich łącznie. Może też według swego uznania dokonać podziału […]

USTANOWIENIE HIPOTEKI

Hipoteka jest prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia swojej wierzytelności z obciążonej nieruchomości (udziału w jej współwłasności), bez względu na to, czyją stała się własnością, z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi jej właściciela. Można ją ustanowić również na użytkowaniu wieczystym (wraz z budynkami i urządzeniami na gruncie stanowiącymi własność użytkownika wieczystego), spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu, udziałach w tych prawach, a także na wierzytelności zabezpieczonej hipoteką. Hipoteka zabezpiecza wierzytelność pieniężną (do oznaczonej […]

USTANOWIENIE UŻYTKOWANIA

Użytkowanie obciążające cudzą nieruchomość lub rzecz ruchomą pozwala uprawnionemu na używanie przedmiotu umowy i pobieranie jego pożytków. Użytkowanie jest niezbywalne, jego zakres można ograniczyć przez wyłączenie oznaczonych pożytków, a w przypadku nieruchomości również ograniczyć do jej oznaczonej części. Bez tego zastrzeżenia użytkowanie obciąża całą nieruchomość z jej częściami składowymi i przynależnościami. Prawo to ustanawia się w drodze umowy między właścicielem i użytkownikiem, w przypadku nieruchomości konieczne jest zachowanie […]

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI OSOBISTEJ MIESZKANIA

Służebność osobistą mieszkania ustanawia się wyłącznie na nieruchomości, na rzecz oznaczonych osób fizycznych (1 lub kilku). Nie jest dopuszczalne obciążenie nią udziału we współwłasności – jeżeli nieruchomość ma 2 lub więcej współwłaścicieli, wszyscy muszą złożyć oświadczenia o jej ustanowieniu. Uprawniony może korzystać z pomieszczeń i urządzeń przeznaczonych do wspólnego użytku mieszkańców budynku. Zakres i sposób wykonywania służebności należy precyzyjnie określić w umowie – w innym przypadku uwzględnia […]

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI PRZESYŁU

Uprawnionym do służebności przesyłu może być jedynie przedsiębiorca, którego przedmiot działalności jest związany z wykorzystaniem urządzeń przesyłowych (służących doprowadzaniu lub odprowadzaniu energii elektrycznej, gazu, płynów, pary, itp.), które wchodzą lub po wybudowaniu wejdą w skład jego przedsiębiorstwa. Służebność ustanawia właściciel nieruchomości, na której znajdują się lub znajdą te urządzenia. Konieczne jest zawarcie umowy między przedsiębiorcą i właścicielem nieruchomości obciążonej albo złożenie przez drugiego z nich jednostronnego oświadczenia […]

USTANOWIENIE SŁUŻEBNOŚCI DROGOWEJ

Od pól uprawnych po wielkomiejską zabudowę – czasami dostęp do drogi publicznej można uzyskać wyłącznie przez cudzą nieruchomość. Ustanowienie służebności drogowej następuje w drodze umowy między właścicielami nieruchomości władnącej i obciążonej albo jednostronnego oświadczenia właściciela nieruchomości obciążonej (w formie aktu notarialnego). W obu przypadkach należy dokładnie wskazać miejsce i zakres korzystania z cudzego gruntu (np. przechód, przejazd i przeprowadzanie instalacji na określonej powierzchni). Służebność jest prawem związanym z własnością nieruchomości, […]